Normativa

Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria. TEXT CONSOLIDAT

Real Decreto 860/2010, de 2 de julio, por el que se regulan las condiciones de formación inicial del profesorado de los centros privados para ejercer la docencia en las enseñanzas de educación secundaria obligatoria o de bachillerato. TEXT CONSOLIDAT

Instruccions inici de curs ESO i Batxillerat Vore i imprimir | Descarregar
Instruccions inici curs Infantil i Primària Vore i imprimir | Descarregar
La jornada continua i l’éxit escolar Vore i imprimir | Descarregar
ESTATUTS ADIDE-PV Vore i imprimir | Descarregar
Normativa Citada en la Resolució 12 de juny de 2015 Instruccions d’Inici de curs pels centres d’Educació Infantil i Primària Vore i imprimir | Descarregar
Instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització centres d’Educació Infantil i Primària durant el curs 2015-2016 HIPERVINCULADA Vore i imprimir | Descarregar
Instruccions per a l’organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2015-2016 Vore i imprimir | Descarregar
Instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2015-2016 impartisquen cicles formatius de Formació Professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior. Vore i imprimir | Descarregar
Instruccions per a l’admissió i matrícula en cicles formatius de Formació Professional d’aquelles persones que hagen participat en algun dels procediments d’avaluació i acreditació de les competències professionals Vore i imprimir | Descarregar
Instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització centres d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat curs 2015-2016 HIPERVINCULADA Vore i imprimir | Descarregar
Joan Capó, més que un carrer Vore i imprimir | Descarregar
La inspecció educativa motor d’èxit escolar? Vore i imprimir | Descarregar
Matisacions del plurilingüisme i multiculturalitat en un centre públic: IES Professor Broch i Llop Vore i imprimir | Descarregar
El Procedimiento de Evaluación y Acreditación de la Competencia Profesional adquirida por experiencia laboral y/o formación no formal Vore i imprimir | Descarregar
Recull de la Jornada autonòmica per al professorat d’institucions penitenciàries Vore i imprimir | Descarregar
La convivència als centres educatius de Castelló al curs 2013-14 Vore i imprimir | Descarregar
Evaluaciones internas en la LOMCE ¿Ejercicio de transparancia en la educación rural? Vore i imprimir | Descarregar
Menú sopar dia 4-3-15 Vore i imprimir | Descarregar
Declaración de Santander: 10 compromisos para el futuro ADIDE-F Vore i imprimir | Descarregar
Resum titolacions de professorat i condicions d’accés a la funció docent Vore i imprimir | Descarregar
Normativa citada en la Resolució 15-07-2014 Inici de curs en Infantil i Primària Vore i imprimir | Descarregar
Normativa citada en la Resolució 14-07-2014 Inici de curs en ESO i Batxillerat Vore i imprimir | Descarregar
Instruccions d’inici de Curs Infantil Primària Curs 2014-2015 amb hipervincles Vore i imprimir | Descarregar
Instruccions d’inici de Curs ESO-Batxillerat Curs 2014-2015 amb hipervincles Vore i imprimir | Descarregar
Real Decreto 1272014 Aspectos específicos de la Formación Profesional Básica Vore i imprimir | Descarregar
Real Decreto 126/2014 Currículum Básico de Educación Primaria Vore i imprimir | Descarregar
ADIDE-PV davant la renovació dels Inspectors accidentals 10-07-2013 Vore i imprimir | Descarregar
ORDE 78/2013, de 22 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’organització i el funcionament de les ensenyances d’idiomes l’anglés, en la modalitat a distància That’s English. Vore i imprimir | Descarregar
Rompiendo esquemas en educación Vore i imprimir | Descarregar
Proposta per avaluar desenrrollament de les competències bàsiques Vore i imprimir | Descarregar
Orde 14/2013, de 4 d’abril Regula el procediment d’admissió de l’alumnat en centres públics i concertats Vore i imprimir | Descarregar
XI Jornades: Taula redona Vore i imprimir | Descarregar
Inauguració de les XI Jornades de Formació Vore i imprimir | Descarregar
XI Jornades Ángel Díaz: Competències de la Inspecció d’Educació Vore i imprimir | Descarregar
XI Jornades: Ponència Sentit i valor de la inspecció educativa: una mirada des del professorat Vore i imprimir | Descarregar
Díptic XI Jornades 2012 Vore i imprimir | Descarregar
XI Jornades: Resultats enquesta INSPECCIÓ per inspector Vore i imprimir | Descarregar
La gestió económica dels centres públics de la Comunitat Valenciana Vore i imprimir | Descarregar
Decret 33/2007 Consolidat Vore i imprimir | Descarregar
Decrets 33/2007 i 42/2013 d’admissió d’alumnes Vore i imprimir | Descarregar
XI Jornades: Resultat enquesta professorat Vore i imprimir | Descarregar