Normativa


INSPECCIÓ


ADMISSIÓ 2022-2023


RESOLUCIONS INICI DE CURS

NOVETATS NORMATIVA 2021-2022 (AVALUACIÓ I CURRÍCULUM)

RD EDUCACIÓ INFANTIL

Real Decret 95/2022, de 1 de febrer, que estableix l’ordenació i  ensenyaments mínims d’Educació Infantil.

RD EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Real Decret 157/2022, de 1 de març, que estableix l’ordenació i ensenyaments mínims de l’Educació Primària.

RD EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria

RD BATXILLERAT

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato.

LLEI ORGÀNICA FP

Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la
Formación Profesional

INGRÉS I ACCÉS ALS COSSOS DOCENTS (NOVETAT)

Real Decreto 270/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, aprobado por Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero.

CONSULTA PÚBLICA

CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE EL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA
EL REAL DECRETO 860/2010, DE 2 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULAN LAS CONDICIONES DE
FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO DE LOS CENTROS PRIVADOS PARA EJERCER LA
DOCENCIA EN LAS ENSEÑANZAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA O DE
BACHILLERATO.

La nova configuració del currículum d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat constitueix un dels aspectes fonamentals que comporta la reforma educativa que s’inicia després de la publicació de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. En funció d’aquesta, se suprimeix l’article 23 bis de la Llei orgànica 2/2006, d’Educació, relatiu als cicles d’ESO, es modifiquen els articles 24 i 25, referits a l’organització dels cursos primer a tercer, i del quart curs de l’Educació Secundària Obligatòria, es dona una nova redacció a l’article 34 que estableix l’organització general del Batxillerat, i se suprimeixen els articles 34 bis i 34 ter en els quals es regula l’organització del primer i segon curs de Batxillerat.
Com a resultat d’aquestes modificacions desapareixen del currículum o canvien de denominació algunes matèries i s’introdueixen altres noves. A més, l’organització de l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat deixa d’estar basada en l’oferta de matèries troncals, específiques, i de lliure configuració autonòmica, s’eliminen les opcions d’ensenyaments acadèmics i aplicats per al 4t curs d’ESO, i s’amplien les modalitats del Batxillerat.
Resulta per tant necessari procedir a la modificació del Reial decret 860/2010, de 2 de juliol, pel qual es regulen les condicions de formació inicial del professorat dels centres privats per a exercir la docència en els ensenyaments d’educació secundària obligatòria o de batxillerat, a fi d’adequar les seues disposicions a les modificacions que la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, introdueix en l’ordenació dels diferents ensenyaments, i assignar a cadascuna de les especialitats dels cossos docents les matèries que integren el currículum.