Sobre ADIDE-PV

ADIDE País Valencià ha anat avançant en els darrers anys, conjuntament amb les associacions d’inspectors estatals federades dins ADIDE FEDERACIÓN, en la reflexió i plantejaments sobre el paper de la Inspecció, la seua autonomia professional i els reptes a què s’enfronta en la societat del segle XXI.

Des d’ADIDE-PV volem manifestar el nostre compromís per una Inspecció d’ensenyament fortament professionalitzada, compromesa amb les demandes d’una societat que exigeix cada cop més una educació de qualitat.

Els inspectors i les inspectores no som aliens als canvis socials operats fins ara. Com a col·lectiu, tenim el repte de prendre consciència del món on vivim i de les conseqüències que aquests canvis tenen dins el context de l’educació.

Fer una lectura de la realitat des del nostre present comporta la dificultat de captar en tota la seua dimensió les experiències viscudes, cosa que ens empeny a afinar els sentits com a observadors i intèrprets de la realitat que ens envolta.

Som alhora espectadors i actors d’ importants canvis:

 • Tecnològics, que han capgirat les societats desenvolupades per l’accés cada cop més generalitzat a la complexa xarxa de comunicacions, el que hauria de potenciar el pas de la societat de la informació cap a una societat del coneixement.
 • Econòmics, que emfatitzen l’autonomia dels poders econòmics respecte dels poders públics -tot potenciant els mecanismes del mercat- i que han originat transformacions en l’economia mundial, amb un avenç de l’economia especulativa per sobre de la productiva.
 • Polítics, amb una pèrdua progressiva dels poders dels estats-nació i un avenç dels poders mancomunats de les nacions, amb la progressiva desaparició de les fronteres territorials i l’avenç cap a la globalització i mundialització, amb repercussions difícils de preveure.
 • Sociològics, com la desestructuració del món laboral i l’increment de població mundial, que està originant grans moviments de població dels països del tercer món als del món industrialitzat, on sovint la diferència no es percep com a positiva i s’originen actituds d’intolerància i d’exclusió.
 • Culturals, amb un canvi en les relacions interpersonals, canvi que ha de tenir en compte factors de multiculturalitat i heterogeneïtat cultural.

Les demandes que els canvis socials projecten en el sistema educatiu comporten moltes tensions, tal com ja s’apuntava en l’anomenat informe Delors, el 1996, especialment perquè la societat és cada vegada més exigent amb l’educació escolar encara que no sempre s’hi compromet prou. Les problemàtiques socials es projecten dins el context educatiu i es reclama que les solucions vinguen únicament de l’entorn escolar. Una actuació més eficaç dins el sistema educatiu passarà per la prèvia identificació de reptes tals com:

 • Fer compatible un sistema educatiu general amb una realitat plurinacional,
 • Ser capaços de compatibilitzar l’homologació d’actuacions amb la creativitat, iniciativa i esperit de recerca,
 • Ser autònoms i, alhora, complementaris amb el lliure desenvolupament dels altres; saber treballar de manera col·legiada i, alhora, amb autonomia professional,
 • Saber discernir les decisions més efectives a llarg termini, malgrat les pressions socials d’immediatesa en temes tan complexos, per exemple, com la integració escolar dels immigrants.

El repte de l’educació del segle XXI és formar ciutadans competents per això les vuit competències bàsiques, que han de presidir el curriculum de l’ensenyament obligatori d’acord amb la LOE, amb una bona capacitat de gestió, arrelats en uns valors ètics que des de la convicció s’orienten vers la convivència, la tolerància, el respecte, la solidaritat i la cooperació, valors del tot necessaris per superar les tensions que originen els canvis socials del nou mil·leni.

En el marc de les funcions que la legalitat vigent ens atribueix la Inspecció d’educació és necessària dins el sistema educatiu per:

 • Garantir el dret a l’educació,
 • Assegurar el concepte de servei públic de l’educació,
 • Esdevenir un agent de canvi i millora del sistema educatiu,
 • Aconseguir un funcionament més eficaç de l’Administració.

La Constitució en l’article 27.8 hi ha disposat la competència i responsabilitat dels poders públics d’inspeccionar i homologar el sistema educatiu per a garantir el compliment de les lleis. L’exercici de la funció inspectora, en el context d’una societat democràtica, respon a la necessitat desenrotllar el manament constitucional i vetlar, per tant, pel compliment de les lleis.

ADIDE-PV entén que l’exercici de la inspecció educativa es realitza sobre tots els centres, serveis, programes i activitats que integren el sistema educatiu, tant públics com privats, a fi d’assegurar el compliment de les lleis, la garantia dels drets i l’observança dels deures de quants participen en els processos d’ensenyança i aprenentatge, la millora del sistema educatiu i la qualitat d’ensenyament.

Per consegüent, l’exercici de la inspecció educativa per les Administracions públiques s’ha d’orientar a:

 1. Vetlar pel dret a l’educació de tots els ciutadans en condicions de llibertat, igualtat i equitat, a fi de garantir el ple desenrotllament de la personalitat, en el respecte als principis democràtics i als drets i llibertats fonamentals.
 2. Garantir l’exercici dels drets i l’observança dels deures de quants participen en els processos educatius, assegurant per a això el compliment de les normes legals.
 3. Contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyança i del sistema educatiu.

D’acord amb les finalitats enunciades, les activitats que són pròpies i exclusives de la Inspecció d’Educació han d’estar relacionades directament amb els centres educatius i amb les comunitats educatives, i deriven de les funcions que li són encomanades.

El centre docent és el lloc on es desenrotlla fonamentalment l’acció educativa i, per tant, la presència de la Inspecció d’Educació en el centre docent ha de ser primordial per a l’exercici de la funció inspectora. En conseqüència, les actuacions que comporten la intervenció dels inspectors en els centres docents han de constituir el nucli bàsic dels plans d’actuació de la Inspecció.

 Una organització plural

ADIDE-PV manté relacions cordials amb practicament tots els sindicats que tenen representació en els cossos docents. Molts dels nostres afiliats també estan a afiliats a algun dels sindicats existents en la funció pública docent. Altres afiliats són membres d’associacions científiques o col·legis professionals. També tenim afiliats que són membres de partits polítics.

La pertinença a una organització legalment constituïda no constituïx impediment per a pertànyer a ADIDE-PV. La nostra organització comprén una ampli espectre ideològic que té com a punt de trobada la concepció mateixa de la inspecció com a servei públic segons s’ha consensuat en el model de referència.

Una organització independent

Potser el que més caracteritze a ADIDE-PV és la independència de criteri que ha aconseguit mantindre a través dels diferents períodes de l’organització.

Aquesta independència professional es veu reflectida en el respecte per l’exercici de l’autoritat que l’Administració ha de realitzar i la consegüent capacitat de valoració crítica de les decisions que prenga en relació amb la inspecció d’educació.

Una relació de bona sintonia

ADIDE-PV manté una bona sintonia amb les organitzacions sindicals. El respecte mutu i la col·laboració està permetent arribar a freqüents acords i a col·laborar des de la nostra organització en els processos d’unitat sindical.