LA INSPECCIÓ D’EDUCACIÓ DAVANT ELS REPTES SOCIALS

 

La Federació d’Associació d’Inspectors d’Educació (ADIDE – Federació), a partir del debat i reflexió realitzat durant la trobada d’Inspecció Educativa a Toledo amb el tema “La Inspecció davant els reptes socials”, celebrat el 20 i 21 d’octubre,

MANIFESTA:

 • Que és necessari que la comunitat educativa insistisca i aprofundisca en l’actuació preventiva sobre dues xacres que generen sofriment individual i alarma social, com són l’assetjament/violència entre iguals i la violència de gènere i domèstica.
 • Que compartim el compromís i les propostes efectuades per la Subcomissió del Congrés per al Pacte d’Estat contra la violència de gènere.
 • Que els treballs proposats i protocols desenvolupats o en procés per les diferents administracions educatives per a l’actuació en aquests temes suposen una important eina per a l’abordatge d’aquests problemes. 
 • Que han d’incorporar-se al currículum continguts i estratègies per al tractament de l’assetjament i tot tipus de violència perquè els centres elaboren plans d’actuació preventiva sobre aquest tema.
 • Que entenem urgent l’adopció de mesures que faciliten aqueix treball preventiu i proposem que una d’elles vaja referida a la dedicació, dins de l’horari lectiu (en les Administracions Educatives on no es contemple) d’un temps per a abordar aquestes estratègies, que podria concretar s’en la inclusió d’una hora setmanal de tutoria en tots els centres d’Educació Primària.
 • Que s’elaboren Planes de formació per al professorat, que els habilite per al tractament d’aquestes estratègies en els centres docents.
 • Que el sector educatiu, a través dels canals que s’establisquen, estiga present en els fòrums en els quals s’aborden aquests temes, juntament amb Serveis Socials, Sanitat, Justícia, etc… 

Finalment, des del convenciment del poder de l’Educació, entenem que l’entorn bàsic per a poder eradicar l’assetjament i qualsevol tipus de violència és l’àmbit educatiu, des d’una perspectiva de prevenció, complementant el desenvolupament acadèmic amb la competència social que permeta un desenvolupament integral de la persona, amb la col·laboració i participació des de l’àmbit familiar. ADIDE – Federació es compromet a aportar tot el seu coneixement i experiència per a contribuir a eradicar la xacra de l’assetjament i de la violència de gènere.

Així mateix, fem una crida tanta al govern de la nació com als diferents grups parlamentaris del Congrés dels Diputats perquè es renove i mantinga l’esforç per aconseguir un acord de Pacte Social per l’Educació. És una oportunitat que no podem desaprofitar i en aqueixa tasca sempre podran comptar amb la col·laboració i el compromís de ADIDE – Federació.

 A Toledo, a 21 d’octubre de 2017.

_______________________________________________________________________________

La Federación de Asociación de Inspectores de Educación (ADIDE – Federación), a partir del debate y reflexión realizado durante el encuentro de Inspección Educativa en Toledo con el tema “La Inspección ante los retos sociales”, celebrado el 20 y 21 de octubre,

MANIFIESTA:

 • Que es necesario que la comunidad educativa insista y profundice en la actuación preventiva sobre dos lacras que generan sufrimiento individual y alarma social, como son el acoso/violencia entre iguales y la violencia de género y doméstica.
 • Que compartimos el compromiso y las propuestas efectuadas por la Subcomisión del Congreso para el Pacto de Estado contra la violencia de género.
 • Que los trabajos propuestos y protocolos desarrollados o en proceso por las distintas administraciones educativas para la actuación en estos temas suponen una importante herramienta para el abordaje de estos problemas.
 • Que deben incorporarse al currículo contenidos y estrategias para el tratamiento del acoso y todo tipo de violencia para que los centros elaboren planes de actuación preventiva al respecto.
 • Que entendemos urgente la adopción de medidas que faciliten ese trabajo preventivo y proponemos que una de ellas vaya referida a la dedicación, dentro del horario lectivo (en las Administraciones Educativas donde no se contemple) de un tiempo para abordar estas estrategias, que podría concretar se en la inclusión de una hora semanal de tutoría en todos los centros de Educación Primaria.
 • Que se elaboren Planes de formación para el profesorado, que les habilite para el tratamiento de estas estrategias en los centros docentes.
 • Que el sector educativo, a través de los cauces que se establezcan, esté presente en los foros en los que se abordan estos temas, junto con Servicios Sociales, Sanidad, Justicia, etc……

Finalmente, desde el convencimiento del poder de la Educación, entendemos que el entorno básico para poder erradicar el acoso y cualquier tipo de violencia es el ámbito educativo, desde una perspectiva de prevención, complementando el desarrollo académico con la competencia social que permita un desarrollo integral de la persona, con la colaboración y participación desde el ámbito familiar. ADIDE – Federación se compromete a aportar todo su conocimiento y experiencia para contribuir a erradicar la lacra del acoso y de la violencia de género.

Así mismo, hacemos un llamamiento tanto al gobierno de la nación como a los distintos grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para que se renueve y mantenga el esfuerzo por conseguir un acuerdo de Pacto Social por la Educación. Es una oportunidad que no podemos desaprovechar y en esa tarea siempre podrán contar con la colaboración y el compromiso de ADIDE – Federación.

En Toledo, a 21 de octubre de 2017.