Recull normatiu del curs 23-24

La nostra companya Sonia Ibàñez compartix amb totes i tots nosaltres un recull normatiu per al curs 23-24 que de segur ens resultarà útil. Es tracta d’un post que convé guardar i tindre accessible a través d’una icona d’accés directe en el nostre navegador Web.

RECULL NORMATIU 23-24 EN FORMAT PDF (versió 1.1)


CALENDARI ESCOLAR

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2023, del director general de Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2023-2024 a la Comunitat Valenciana


CALENDARI LABORAL

DECRET 130/2022, de 30 de setembre, del Consell, pel qual es determina el calendari laboral d’aplicació en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l’any 2023


PLANTILLES INFANTIL I PRIMÀRIA

Acord de 29 de juny de 2023, del Consell de ratificació de l’acord subscrit entre la Conselleria d’Educació, Cultura i esport i les organitzacions sindicals de la mesa sectorial d’educació, pel qual es pacten els criteris per a la determinació de les plantilles de llocs de treball i les plantilles tipus de les escoles infantils de segon cicle, col·legis públics d’educació primària, col·legis públics d’educació infantil i primària i centres d’educació especial de titularitat de la Generalitat Valenciana


PLANTILLES ESO I BATXILLERAT

Acord de 29 de juny de 2023, del Consell, de ratificació de l’acord subscrit entre la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals de la mesa sectorial d’educació, pel qual es pacten els criteris per a la dotació de plantilles de professorat dels centres docents públics que imparteixen eso, batxillerat i formació professional dependents de la conselleria competent en matèria d’educació


MODIFICACIÓ DECRET DE CURRÍCULO ESO

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2023, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual s’aproven instruccions per a l’execució de les Sentències 312/2023, de 29 de juny, de 2023, 335/2023, de 30 de juny i 336/2023, de 30 de juny, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 28 d’agost de 2023, de la Secretaria Autonòmica d’Educació, per la qual es modifica l’annex únic de la Resolució de 12 de juliol de 2023, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual s’aproven instruccions per a l’execució de les sentències 312/2023, de 29 de juny de 2023; 335/2023, de 30 de juny, i 336/2023, de 30 de juny, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana


ESCOLES INFANTILS PRIMER CICLE

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i el funcionament de les escoles infantils de primer cicle de titularitat de la Generalitat per al cursacadèmic2023-2024


INFANTIL I PRIMÀRIA

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2023-2024

MODIFICACIONS MÉS SIGNIFICATIVES respecte a les instruccions del curs 22-23

ESO I BATXILLERAT

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2023-2024

MODIFICACIONS MÉS SIGNITICATIVES respecte a les instruccions del curs 22-23

Resolución de 21 de julio de 2023, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se dictan instrucciones relativas al programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat correspondientes al curso 2023-2024


INSTITUT ESCOLA

ORDRE 20/2023, de 29 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la implantació i el funcionament dels instituts escola que integren ensenyaments d’educació infantil, educació primàriai educaci ósecundària de la Comunitat Valenciana


FPB, FPGM, FPGS I CURSOS ESPECIALITZACIÓ

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre l’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2023-2024 impartisquen Formació Professional de grau C, D i E


FPQB

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2023-2024

RESOLUCIÓ de 21 d’abril de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es renova l’autorització per a impartir programes formatius de qualificació bàsica a ens territorials (municipis i províncies), mancomunitats, institucions sense ànim de lucre i centres docents privats i privats específics d’Educació Especial per al curs 2023-2024

Correcció d’errades


FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU BÀSIC INCLUSIU (GBI)

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2023, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual s’adapta amb caràcter experimental la Formació Professional de grau bàsic a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu


EOI

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en termes d’ordenació acadèmica i organització de les escoles oficials d’idiomes valencianes durant el curs 2023-2024

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2023, de la consellera d’Educació Cultura i Esport, per la qual es regulen les seccions i altres ubicacions de les escoles oficials d’idiomes a partir del curs 2023-2024


ENSENYAMENTS ESPORTIUS

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent en els centres que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana, durant el curs 2023-2024


ENSENYAMENTS ARTÍSTICS ELEMENTALS I PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, del SAEFP, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d’ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2023-2024

Programa de coordinació horària:

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoca el Programa de coordinació horària dirigit a l’alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de Música o Dansa i l’Educació Secundària per al curs acadèmic 2023-2024


ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS

PENDENT DE PUBLICACIÓ PER AL CURS 2023/2024


ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, del SAEFP, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres docents de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2023-2024 impartisquen ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny


FPA

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres de Formació de Persones Adultes durant el curs acadèmic 2023-2024


CEE

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres d’Educació Especial sostinguts amb fons públics per al curs 2023-2024


UECO

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i el funcionament de les unitats específiques ubicades en centres docents ordinaris sostinguts amb fons públics per al curs 2023-2024


UET-HDIA

DECRET 95/2023, de 29 de juny, del Consell, pel qual es regulen les unitats educatives terapèutiques/hospitals de dia infantil i adolescent en el sistema educatiu valencià


ATENCIÓ DOMICILIÀRIA I HOSPITALÀRIA

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, de la directora general d’Inclusió Educativa, per la quales dicten instruccionsper a l’organització de l’atenció educativa domiciliària i hospitalària


DECRET D’IGUALTAT I CONVIVÈNCIA

DECRET 195/2022, de 11 de novembre, del Consell, d’igualtat i convivència en el sistema educatiu valencià

Procediments derivats de l’aplicació del Decret 195/2022 d’igualtat i convivència en el sistema educatiu valencià

Resum i diagrama del Decret 195/2022 publicat en www.adeide-pv.org el 14/01/23


PROTOCOL D’ACTUACIÓ ASSETJAMENT ESCOLAR I CIBERASSETJAMENT

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2023, de la directora general d’Inclusió Educativa, per la qual es dicten instruccions sobre el model d’actuació en situacions de possible assetjament i ciberassetjament escolar


ORIENTACIÓ EDUCATIVA I PROFESSIONAL

ORDRE 10/2023, de 22 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen i concreten determinats aspectes de l’organització i el funcionament de l’orientació educativa i professional en el sistema educatiuvalencià


REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat, destinada a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2023-2024

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana, destinadesa la reposició i renovació de llibresde text i material curricular per al curs escolar 2023-2024

Extracte


AJUDES BO INFANTIL

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a l’escolarització en els centres autoritzats d’Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2023-2024

Extracte


UNITATS 2-3 ANYS

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2023, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es creen unitats de primer cicle d’Educació Infantil (2 anys) finançades pel Programa d’impuls d’escolarització en el primer cicle d’Educació Infantil del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea

Correcció d’errades


PROGRAMA D’ACTIVITATS FORMATIVES DE CENTRE

PENDENT DE PUBLICACIÓ PER AL CURS 2023/2024


PLA BIENNAL DE FORMACIÓ

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2022, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual s’estableix el Pla biennal de formació permanent del professorat corresponent als cursos 2022-2023 i 2023-2024


AJUDES MENJADOR ESCOLAR

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2023-2024

Extracte


AJUDES TRANSPORT ESCOLAR

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2023-2024

Extracte

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2023, del director general de Centres Docents, per la qual s’estableixen les condicions per a ser alumnat usuari del servei de transport escolar col·lectiu per al curs 2023-2024

RESOLUCIÓ de 18 d’abril de 2023, de la Direcció General de Centres Docents, de la convocatòria d’ajudes econòmiques per a subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de l’alumnat dels centres d’Educació Especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l’exercici econòmic 2023


AJUDES MATERIAL ESCOLAR NO CURRICULAR

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d’ajudes econòmiques per al finançament de l’adquisició de material escolar no curricular per a l’alumnat pertanyent a famílies en situació de vulnerabilitat socioeconòmica, escolaritzat en els nivells d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, per al curs 2023-2024

Extracte


AJUDES MANTENIMENT GABINETS PSICOPEDAGÒGICS ESCOLARS

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d’ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2023

Extracte


AJUDES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES

RESOLUCIÓ de 30 de març de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a municipis de la Comunitat Valenciana per a la realització d’activitats extraescolars i complementàries adreçades a la seua població escolar d’entre 3 i 18 anys

Extracte


AJUDES ALUMNAT NESE

Extracto de la Resolución de 20 de abril de 2023, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2023-2024


PRODUCTES DE SUPORT ALUMNAT AMB NEE

RESOLUCIÓ conjunta de 4 d’abrilde 2023, de la directora general d’InclusióEducativa i del director general de Centres Docents, per la quales dicten instruccionsper a la provisiói gestióde productesde suportper a l’alumnatambnecessitatseducativesespecialsescolaritzaten centres educatiusde titularitatde la Generalitat


BEQUES DE CARÀCTER GENERAL ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

Extracto de la Resolución de 15 de marzo de 2023, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2023-2024, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios


BEQUES D’ESTUDI MUFACE

Resolución de 17 de abril de 2023, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convocan becas de estudio para mutualistas, para el curso 2022/2023


Salutacions cordials.

ADIDE-PV