Igualtat i convivència en el sistema educatiu valencià

En novembre de 2022, la mateixa setmana que celebrarem el Congrés ADIDE de València 2022, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport va publicar el DECRET 195/2022, de 11 de novembre, del Consell, d’igualtat i convivència en el sistema educatiu valencià.

Dediquem aquest post a presentar-te el Decret 195/2022 i… queda’t fins al final perquè també compartim amb tu un diagrama que de segur et resultarà molt pràctic i operatiu.


Objecte.

L’objecte d’aquest Decret és, en referència a la igualtat i convivència en el sistema educatiu:

 1. Establir i regular el model de gestió.
 2. Regular l’observatori.
 3. Regular els drets i deures de la comunitat educativa.

Àmbit d’aplicació.

Es tracta d’un Decret d’alt impacte i importància per al sistema educatiu valencià, perquè actualitza, a les necessitats actuals de la comunitat educativa, el marc normatiu que s’aplicava fins el moment (des de l’any 2008). Aquest nou Decret s’aplica a tots els centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, amb algunes apreciacions per als centres concertats.


Estructura.

L’estructura és la següent:

 • Títol preliminar. Disposicions generals.
  • Objecte i àmbit d’aplicació.
 • Títol I. Gestió de la igualtat i la convivència.
  • Contextualització i model de gestió.
  • Valors i principis.
  • Estructures organitzatives.
  • Pràctiques educatives.
  • Gestió de conflictes que alteren la convivència.
  • Estructures de suport per a la gestió de la convivència.
 • Títol II. Observatori de la Igualtat i la Convivència.
 • Títol III. Marc regulador dels drets i deures de l’alumnat.
  • Drets i deures de l’alumnat.
  • Drets i deures de les famílies.
  • Drets i deures del professorat.
  • Drets i deures del personal no docent.

Aspectes més rellevants.

En un únic post és impossible analitzar amb detall aquest Decret, però en aquest ressaltem alguns dels aspectes possiblement més rellevants:

 • Millor prevenir que corregir. Cal adoptar, per part de tota la comunitat educativa, però especialment pels centres educatius, una postura proactiva. Necessàriament hem d’aplicar més mesures de prevenció que de correcció.
 • Principis. L’article 7 estableix els principis que han de regir la igualtat i la convivència. Òbviament tots són importants i han de fonamentar les actuacions en els centres educatius. Ara bé, destaquem especialment que:
  1. L’eix rector per a la presa de decisions sempre ha de ser el interés superior del xiquet i xiqueta.
  2. És necessari promocionar la participació de TOTA comunitat educativa.
 • Concrecions per part dels centres educatius. En les seues Normes d’Organització i Funcionament, els centres educatius han de concretar i regular qualsevol qüestió rellevant que estimem oportuna, ara bé, almenys hauran de regular les següents:
   • L’assistència i puntualitat de l’alumnat i del personal del centre.
   • La cura del material i de les instal·lacions.
   • Les relacions interpersonals.
   • Els aspectes de salut i higiene.
   • Les competències d’igualtat i convivència del professorat, de la tutoria i de l’equip directiu.
   • L’ús de dispositius mòbils.
 • Conductes que alteren la convivència. En aquest àmbit es classifiquen dos tipologies de conductes:
   1. Les contràries a la convivència.
   2. Les greument perjudicials per a la convivència.

S’identifiquen les conductes de cada tipologia i s’estableixen les mesures d’abordatge i les persones responsables de l’aplicació. Així mateix, per a les conductes greument perjudicials s’estableixen dos procediments:

   1. El procediment conciliat.
   2. El procediment ordinari.

El procediment conciliat és una de les principals novetats operatives del Decret. Facilita la tramitació i té un enfocament marcadament educatiu i basat en el consens.

 • Observatori de la Igualtat i la Convivència. Malgrat que ja existia un observatori, es renova i s’estableix la seua finalitat, composició, funcions i funcionament.
 • Drets i deures. Es ressalta la responsabilitat compartida i s’estableixen les responsabilitats específiques de tots els rols que intervenen en aquest àmbit. També es detallen els drets i deures de l’alumnat, les famílies, el professorat i el personal no docent. Es important ressaltar, per la seua importància pràctica en el procés d’ensenyament i aprenentatge, el que indica l’apartat 4 de l’article 40:

4. L’alumnat té dret a ser valorat amb objectivitat, la qual cosa implica:

a) Ser informat, de manera universalment accessible, i participar activament en l’evolució del seu propi procés d’aprenentatge.

b) Poder sol·licitar aclariments i presentar reclamacions sobre les decisions i qualificacions obtingudes, tant en les avaluacions parcials com en les finals, en els termes establits en normativa vigent.

c) Que l’avaluació siga útil en la millora del seu procés d’aprenentatge.

d) Conéixer els aspectes bàsics de l’avaluació dins de les programacions didàctiques (criteris d’avaluació, instruments d’avaluació i criteris de qualificació) i els criteris que s’hagen establit per a la promoció i la permanència.

e) Conéixer els criteris establits en les normes d’organització i funcionament del centre en la pèrdua de l’avaluació contínua.

f) A ser avaluat amb una diversitat d’instruments d’avaluació, adaptats a les característiques personals de tot l’alumnat, i al reconeixement de les diverses formes d’expressió, codis i mitjans de comunicació.


Diagrama del Decret.

En ADIDE-PV hem elaborat un diagrama que aporta una visió global i operativa del Decret 195/2022. El diagrama permet consultar de manera ràpida i seqüencial el que s’indica en cadascun dels capítols. A més a més, identifica l’articulat perquè siga fàcil consultar directament el que indica textualment el Decret. Així mateix, s’inclou un diagrama de flux que detalla el procediment ordinari per a l’abordatge de les conductes greument perjudicials per a la convivència i permet l’accés als documents que ha elaborat la Conselleria per a la seua tramitació administrativa.

Pensem que és un diagrama molt pràctic i útil i volem compartir-lo amb tota la comunitat educativa. Per accedir a aquest diagrama tan sols has de PREMER ACÍ.

PREM ACÍ I ACCEDEIX AL DIAGRAMA


Salutacions cordials.

ADIDE-PV