Llei 3/2022 d’ordenació i integració de la FP: presentació, estructura general i títol preliminar.

El 30 de desembre del 2020 el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) va publicar la LOMLOE. A partir d’aquesta Llei s’ha desenvolupat un marc normatiu que regula el funcionament, l’organització i el currículum dels ensenyaments d’educació infantil, primària, ESO i batxillerat. Hui per hui, el professorat treballa en l’operativització d’aquest nou marc normatiu, on es posa el focus en l’equitat educativa i l’aprenentatge competencial. La LOMLOE estableix, entre molts altres aspectes, el marc comú de tots els ensenyaments del sistema educatiu espanyol. Entre aquests ensenyaments trobem la Formació Professional. És precisament en aquest ensenyament on posarem hui i durant una sèrie de futurs post la nostra atenció.

Amb aquest encetem una sèrie de post on analitzem la Llei 3/2022, de 31 de març, d’Ordenació i Integració de la FP. En la publicació de hui incloem un índex que permetrà accedir a tots els post que es publicaran en futures setmanes. Per tant, el que ara mateixa lliges és una publicació dinàmica, que enriquirem fins que queden publicats tots els post de la sèrie. Doncs bé, comencem…


Presentació.

L’1 d’abril de 2022 es va publicar en el BOE la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d’ordenació i integració de la FP. Aquesta Llei, va derogar la que fins avui regulava el sistema d’FP: la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la FP.

La derogada Llei 5/2002 ordenava un sistema d’FP a partir de dos subsistemes (ocupació i educació), les qualificacions professionals i l’acreditació parcial acumulativa.

Per part seua, l’actual Llei 3/2022 ordena un sistema únic, manifesta la finalitat de regular un règim de formació i acompanyament professionals i introdueix notables canvis que pretenen adaptar el sistema d’FP a les exigències de la societat i del mercat laboral. Es proposa una organització curricular més flexible, una major participació de la comunitat educativa en el desenvolupament del procés d’ensenyament i aprenentatge…

En la sèrie de post que publicarem durant les properes setmanes, ADIDE-PV assenyalarà els aspectes fonamentals de la Llei 3/2022, analitzarem cadascun dels seus títols i ressaltarem allò que considerem d’especial interès per al professorat d’FP i per a l’aprenentatge al llarg de la vida.

L’article 2 de la Llei 3/2022 defineix la formació al llarg de la vida com: «el conjunt de la formació inicial i contínua d’una persona durant la seva trajectòria vital». En mateix article defineix:

  • La formació inicial com: «l‘itinerari de formació realitzada, dins del sistema educatiu, des de l’inici de l’escolarització fins a la finalització de la permanència en aquest, per a la incorporació al món laboral…».
  • La formació contínua com: «qualsevol tipus de formació realitzada després de la formació inicial i de la incorporació a la vida activa, dins o fora del sistema educatiu. Té com a objectiu permetre a la persona adquirir, ampliar o actualitzar els seus coneixements o competències de cara a una adaptació, promoció professional o reconversió del seu itinerari de desenvolupament personal o professional…».

La disposició final cinquena de la Llei 3/2022 fa referència al calendari d’implantació. S’indica que en un termini màxim de sis mesos des de la seua entrada en vigor (el 20/04/2022), el govern aprovarà el seu calendari d’implantació, que tindrà un àmbit temporal de 4 anys, a partir de la seua entrada en vigor.

Malgrat el que indica aquesta disposició final cinquena, en el moment de publicació d’aquest post, encara no s’ha publicat el calendari d’implantació. Per tant, el que tenim fins el moment és una previsió de futur sense saber amb exactitud la data de posada en pràctica. Ara bé, si ets una persona curiosa, pots consultar el projecte de calendari d’implantació a través d’AQUEST ENLLAÇ.


Estructura general.

La Llei inclou un total de 12 títols i 117 articles.

El següent diagrama mostra l’estructura general de títols i capítols:

[Prem AQUÍ i amplia]

El el post de hui ens centrem únicament en el títol preliminar, però durant les properes setmanes analitzarem cadascun dels seus títols. A través de l’índex següent, conforme publiquen els post, podràs accedir a tot el desenvolupament:


Títol preliminar.

En el primer apartat de l’article 1 s’estableix que l’objecte de la Llei és constituir i ordenar un sistema únic i integrat de la FP. És a dir, fusiona el que fins avui es trobava separat en dos subsistemes: FP inicial (responsabilitat de l’Administració d’àmbit educatiu) i l’FP per a l’ocupació (responsabilitat de l’Administració d’àmbit laboral).

Aquest primer article també indica, en el seu segon apartat, que la finalitat és regular un règim de formació i acompanyament professionals que siga capaç de respondre amb flexibilitat als interessos, les expectatives i les aspiracions de qualificació professional de les persones al llarg de la seua vida i a les competències demandades per les noves necessitats productives i sectorials, tant per a l’augment de la productivitat com per a la generació d’ocupació.

L’article 2 estableix una sèrie de definicions: aprenentatge o educació formal, aprenentatge o educació no formal, aprenentatge informal, competències bàsiques, competència professional, itinerari formatiu, orientació professional…

En comparació amb la Llei 5/2002, és important ressaltar els canvis de concepte i nous elements que introdueix la Llei 3/2022. A saber:

L’article 3 estableix un total de 18 principis generals: desenvolupament personal i professional de la persona i millora contínua de la seua qualificació professional al llarg de la vida, satisfacció de les necessitats formatives…

Finalment, en article 4, s’estableixen una sèrie de drets individuals i socials: l’educació i el ple desenvolupament de la personalitat, la lliure elecció de professió…

Per tant, aquest títol preliminar, malgrat no tindre una aplicació pràctica i operativa, estableix les bases fonamentals de la Llei. Aquestes bases, no s’han de perdre de vista per a poder interpretar el propòsit i enfocament de la resta els seus articles, el quals desenvoluparem en futures publicacions.


Salutacions cordials.

ADIDE-PV