Llei 3/2022 d’ordenació i integració de la FP: orientació, innovació, qualitat, internacionalització i governança

El post que lliges ara mateix correspon a la sisena i última entrega de la sèrie on ADIDE-PV analitza la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d’ordenació i integració de la FP. Recorda que a través del PRIMER POST DE LA SÈRIE pots accedir-hi a l’índex de tot l’anàlisi.

En el post de hui analitzem els cinc últims títols de la Llei 3/2022. Comencem…


Títol VII. Orientació professional.

En aquest títol s’estableixen les línies generals del contingut i abast, finalitats, condicions de prestació, estratègia general d’orientació professional, cooperació i coordinació del servei d’orientació, protocols d’actuació i modalitats de prestació del servei, organització i professionals d’orientació.

Es planteja l’orientació professional a través d’un desenvolupament integral de suport i assistència en l’aprenentatge, la formació al llarg de la vida i l’ajust entre competències posseïdes i requerides individual o col·lectivament, de forma que s’incloga la informació, l’assessorament i l’acompanyament. S’indica de manera clara que estarà centrada en l’establiment d’itineraris formatius per a l’efectiva adquisició de les competències professionals desitjades per les persones objecte d’orientació.

En els casos de Graus D de nivell bàsic i mitjà, l’orientació professional inclourà elements socioeducatius de l’alumnat.

S’estableix que les diferents administracions promouran la coordinació del servei d’informació i orientació professional facilitat des del Sistema d’FP i el Sistema Nacional d’Ocupació.

És necessari destacar l’obligació del Govern d’establir una estratègia general per al desenvolupament de l’orientació professional en el marc del Sistema d’FP i de garantir al costat de les administracions competents l’existència d’un Mapa de la FP, que incloga informació vinculada a:

 • Ofertes de formació.
 • Itineraris.
 • Dades actualitzades del mercat laboral.
 • Prospectiva de les necessitats d’ocupació per sectors productius.

Títol VIII. Innovació, investigació i empreneduria.

La cultura de la innovació, la investigació aplicada i l’emprenedoria activa han de formar part dels currículums bàsics de les ofertes del Sistema d’FP, de manera que:

 • Les ofertes d’FP inclouran activitats vinculades a la innovació.
 • Els centres d’FP promouran habilitats associades a la innovació mitjançant l’aplicació de projectes i metodologies inclusives i innovadores pròximes a la realitat laboral que incentiven la formació vinculada a la iniciativa i la creativitat davant noves situacions.
 • Les administracions competents promouran:
  • L’existència d’aules tecnològiques i d’innovació.
  • La participació dels centres en projectes d’innovació i investigació.
  • L’impuls de l’aportació des de la FP a la cadena de valor de les empreses o organitzacions.
  • El vincle entre els centres d’FP i les empreses o organismes equiparats.
 • L’Administració General de l’Estat promourà:
  • Xarxes de centres d’excel·lència (en TODO FP i en la GVA) basats en l’especialització intel·ligent.
  • Projectes i intercanvis interautonòmics i europeus.
  • A través dels centres de referència nacional, plans d’actuació i projectes d’innovació i investigació aplicada amb empreses del sector.

Es realitza una declaració d’intencions respecte als projectes d’innovació i investigació aplicada, l’emprenedoria, i l’aprenentatge de la innovació i l’emprenedoria.


Títol IX. Coneixement de llengües estrangeres i internacionalització del Sistema d’FP.

Es proposa subscriure acords de col·laboració i realització de projectes amb altres països, la participació en programes d’intercanvi i l’existència de programes basats en dobles titulacions, que mitjançant currículums mixtos permeten aconseguir el Títol d’FP espanyol i del segon país.

Es promou, en els Graus C, D i E, programes d’aprenentatge de llengües estrangeres, permetent a les administracions competents incorporar un mòdul de llengua estrangera tècnica en funció de les necessitats del teixit empresarial de la regió i del sector productiu en general.

Finalment es permet als centres d’FP dur a terme projectes d’ofertes de formació en règim general o règim intensiu, amb empreses situades a l’estranger, amb independència del seu grau d’internacionalització, sempre que la llengua de comunicació haja sigut objecte d’aprenentatge o s’acredite un nivell que permeta l’aprofitament adequat de l’estada formativa. Per a això podrà adaptar-se l’oferta formativa i incorporar-se complements de formació.


Títol X. Avaluació i qualitat del Sistema d’FP.

Aquest títol estableix els criteris i responsabilitat de l’avaluació, el seu objecte i característiques  i l’informe d’estat del sistema.

S’estableix l’obligatorietat de comptar amb un mecanisme d’Avaluació i Qualitat del Sistema, d’acord amb els indicadors establits en el Marc Europeu de Garantia de la Qualitat de la FP (EQAVET). Les administracions competents han de vetlar per la qualitat de totes les accions i serveis del Sistema d’FP (orientació, formació, acreditació…) comptant amb la inspecció, supervisió i avaluació de l’alta inspecció i de la inspecció educativa.

S’estableix també l’obligació d’elaborar, per part de l’Administració General de l’Estat, un informe anual de l’estat de la FP. Cada quatre anys, l’Informe sobre l’estat del Sistema d’FP inclourà un estudi sobre:

 • L’oferta de cicles formatius.
 • L’adequació a la demanda per part dels estudiants.
 • El percentatge d’ocupabilitat dels estudiants d’FP.
 • Les necessitats presents i futures del capital humà del sector públic i del sector privat.

L’actualització de l’oferta d’FP requerirà també actualitzar el seu currículum. Això implica la cerca de vies efectives que permeten superar les dificultats actuals que obliguen a mantindre Cicles i Certificats amb qualificacions descatalogades i mòduls associats a unitats de competència suprimides.


Títol XI. Organització, competències i governança.

En aquest últim títol s’estableix el marc general organitzatiu i competencial. Es defineixen les competències del Govern, dels Ministeris i dels Organismes competents respecte al que s’estableix en la Llei 3/2022, incorporant a les organitzacions empresarials i sindicals més representatives a la governança del sistema.


Últim post de la sèrie!

Han sigut sis setmanes on hem desgranat, títol a títol, la Llei 3/2022 d’ordenació i integració de la FP. Encara falta molt per desenvolupar, començant pel seu calendari d’implantació, però és indiscutible la voluntat d’actualitzar, flexibilitzar i adequar a la necessitat de la ciutadania i del mercat laboral, els ensenyaments d’FP.

Recorda que a través del PRIMER POST DE LA SÈRIE pots accedir-hi a l’índex de tot l’anàlisi.

Salutacions cordials.

ADIDE-PV