Llei 3/2022 d’ordenació i integració de la FP. Professorat, persones formadores i acreditació de competències.

El post que lliges ara mateix correspon a la cinquena entrega de la sèrie on ADIDE-PV analitza la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d’ordenació i integració de la FP. Recorda que a través del PRIMER POST DE LA SÈRIE pots accedir-hi a l’índex de tot l’anàlisi.

En el post de hui analitzem allò relacionat amb el professorat i les persones formadores (títol V) i també referenciem l’acreditació de competències professionals per experiència laboral i aprenentatges no formals (títol VI). Comencem…


Títol V. Professorat i formadors o formadores de distint nivell.

Docència d’FP en el Sistema educatiu.

S’indica que podran impartir docència d’FP del sistema educatiu:

 1. Els integrants en els següents cossos docents:
  1. Els catedràtics d’ensenyament secundari i professors d’ensenyament secundari de les especialitats d’FP.
  2. Els professors especialistes en sectors singulars de formació professional.
  3. Els pertanyents al cos a extingir de professors tècnics d’FP.
 2. Els qui disposen, a més del títol de Grau universitari, Llicenciat o Llicenciada, Enginyer o Enginyera i Arquitecte o Arquitecta o, en el seu cas, titulació de Tècnic Superior d’FP o Tècnic Especialista, declarada equivalent a l’efecte de docència, de la formació pedagògica i didàctica de nivell de postgrau o l’establida per a la capacitació pedagògica i didàctica de Tècnics Superiors o equivalent.
 3. Els que, per a la docència en determinades especialitats, es determinen reglamentàriament.
 4. El personal que determine el Ministeri de Defensa en els centres de la seua titularitat que impartisquen ofertes de Formació Professional, i que complisquen els requisits determinats reglamentàriament.

Docència d’FP fora del Sistema educatiu.

Pel que fa al professorat i personal formador de centres d’FP no incorporats al sistema educatiu, serà necessari que tinguen el títol de Grau universitari, Llicenciat o Llicenciada, Enginyer o Enginyera i Arquitecte o Arquitecta, o titulació equivalent o, en el seu cas, la titulació de Tècnic Superior d’FP o equivalent que, a l’efecte de docència, es determine reglamentàriament, a més de la formació pedagògica i didàctica que s’establisca. No obstant això, es podran establir equivalències a l’efecte de docència en determinats graus i especialitats de les ofertes d’FP a les persones amb la titulació de Tècnic o Tècnic Superior (i equivalents) per als certificats de professionalitat (Grado C) de nivell 2 i 3 associats a la família professional.

Formació permanent.

S’aborda la formació permanent del professorat, i es ressalta la importància de:

 1. La formació i investigació aplicada.
 2. Les estades de formació en empreses o organismes equiparats.
 3. Les competències digitals.

Persones expertes del sector productiu.

Sols en règim de contractació laboral, i després de complir una sèrie de requisits i condicions (no desenvolupats en aquesta Llei), les administracions competents podran autoritzar professionals en exercici en el sector productiu associat, per a poder impartir ofertes d’FP. A aquestes persones se’ls anomerà: persones expertes de sector productiu.

Perfils col·laboradors.

A falta de desenvolupament i concreció, es contempla altres perfils col·laboradors:

 • La persona treballadora experta sènior d’empresa.
 • La persona prospectora d’empreses o organismes equiparats.
 • Personal de suport especialitzat.

Concrecions i aclariments.

Resulta interessant (necessari en alguns casos) complementar aquest títol amb algunes de les disposicions incloses a la Llei. A saber:

 • Disposició addicional cinquena. Estableix les especialitats docents del Cos de Professors d’Ensenyament Secundari i del Cos de Professors Especialistes en Sectors Singulars d’FP.
 • Disposició addicional octava. Determina que el professorat dels cossos docents que puden impartir docència en FP, podrà impartir tots els graus d’FP (A, B, C, D i E) de conformitat amb el seu perfil professional.
 • Disposició transitòria quarta. Habilita a les administracions educatives perquè, en tant no es complete el desenvolupament reglamentari que procedisca de les disposicions sobre el professorat de formació professional, puguen realitzar selecció de funcionaris de carrera en el Cos de Professors Tècnics de Formació Professional, així com nomenaments de personal interí en aqueix cos, amb els requisits que existien per a aquest.
 • Disposició final primera. Modifica la LOE 2/2006 i contempla que:
  • Excepcionalment, per a la impartició de mòduls professionals en determinades especialitats es podrà incorporar, com a experts del sector productiu, atenent la seua qualificació i a les necessitats del sistema educatiu, a professionals, no necessàriament titulats, que desenvolupen la seua activitat en l’àmbit laboral. Aquesta incorporació es realitzarà en règim laboral, d’acord amb la normativa que resulte d’aplicació.
  • El cos de professors especialistes en sectors singulars d’FP, que exercirà les seues funcions en la formació professional i, excepcionalment, en les condicions que s’establisquen, en l’ESO.
  • Per a l’ingrés en el cos de professors especialistes en sectors singulars d’FP serà necessari estar en possessió de la titulació de Diplomat, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic o el títol de Grau, Llicenciat o Llicenciada, Enginyer o Enginyera i Arquitecte o Arquitecta, corresponent o altres títols de Tècnic Superior de Formació Professional declarats equivalents, a l’efecte de docència, a més de la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l’article 100.2 d’aquesta llei, o l’establida per a la capacitació pedagògica i didàctica de Tècnics Superiors o equivalent, així com superar el corresponent procés selectiu.
 • Disposició final segona. Modifica la LOMLOE 3/2020, de manera que:
  • Estableix la bases fonamentals per a la integració en el cos de professors d’ensenyament secundari al professorat del cos a extingir de professors tècnics d’FP, així com el manteniment de la seua especialitat i atribució docent.
  • Ordena que el professorat del cos a extingir de professors tècnics d’FP que no s’integre en el cos de professors d’ensenyament secundari, romandrà en el cos a extingir de professors tècnics d’FP, mantenint la seua atribució docent i tots els drets inherents a la seua condició de funcionari. No obstant això, l’anterior aquest professorat podrà participar en els processos de promoció interna que es convoquen.

Una possible «súper síntesi» d’aquest títol podría ser la següent:

En referència a les persones que poden desenvolupar la formació de les ofertes d’FP, es diferència entre:

   1. El professorat del Sistema educatiu, és a dir, els que perteneixen a un dels cossos docents del sistema educatiu: catedràtics, professorat, professorat especialista en sectors singulars d’FP i professorat tècnic d’FP.
   2. El personal formador, és a dir, els que desenvolupen formació d’una oferta d’FP, però no perteneixen a cap dels cossos docents del sistema educatiu: persones amb determinada formació acadèmica i pedagògica i persones determinades reglamentàriament de manera exclusiva per a determinades especialitats.
   3. Les persones expertes de sector productiu. Aquestes persones es contractaran en règim de contractació laboral i desprès de complir una sèrie de requisits i condicions.

A falta de desenvolupament i concreció, també es contemplen els perfils de: persona traballadora experta sènior d’empresa, persona prospectora i personal de suport especialitzat.


Títol VI. Acreditació de competències professionals per experiència laboral i aprenentatges no formals.

En aquest títol s’estableix l’objecte i finalitat, les persones interessades en el procediment, els deures de les administracions, les característiques bàsiques del procediment i els efectes de l’acreditació de competències professionals.

En essència, es manté el procediment establit pel Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, amb la corresponent actualització introduïda pel Reial decret 143/2021, de 9 de març.

S’indica que els procediments tindran com a acreditació mínima un estàndard de competència professional, prenent com a referents els elements de competència i els seus indicadors de qualitat.

Procediment per a l’acreditació de competències professionals
[Font: Ministeri d’Educació i FP – INCUAL: manual del procediment]

Si desitges ampliar la informació respecte de l’acreditació de competències professionals, et recomanem:


En el següent post finalitzarem la sèrie respecte de la Llei 3/2022.

Salutacions cordials.

ADIDE-PV