Llei 3/2022 d’ordenació i integració de la FP: caràcter dual, modalitats i impartició de la FP

El post que lliges ara mateix correspon a la quarta entrega de la sèrie on ADIDE-PV analitza la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d’ordenació i integració de la FP. Recorda que a través del PRIMER POST DE LA SÈRIE pots accedir-hi a l’índex de tot l’anàlisi.

En el post de hui analitzem el caràcter dual de la FP i les modalitats (títol III) i finalment la impartició de la FP (títol IV). Comencem…


Títol III. Caràcter dual de la FP i modalitats.

Caràcter dual.

D’acord amb el tercer títol de la Llei 3/2022, tota l’oferta d’FP dels graus C i D tindrà caràcter dual, i la resta dels graus (A, B i E) podrà tindre caràcter dual, en funció de les característiques de cada formació. S’indica que:

 • La competència de determinar l’obtenció d’acreditacions, certificats o titulacions correspondrà als centres d’FP.
 • La fase de formació en l’empresa tindrà una duració mínima del 25% de la duració total prevista de la formació i haurà de realitzar-se en el si d’una o diverses empreses. Excepcionalment, les ofertes associades a estàndards de competència professional de nivell 1 podran limitar la formació en empresa fins a un mínim del 20% de la duració total prevista de la formació.
 • Les administracions competents en el desenvolupament d’ofertes de formació professional adoptaran les mesures necessàries per a garantir el caràcter formatiu de les activitats desenvolupades durant el o els períodes de formació en l’empresa, i evitar la seua utilització inadequada com a activitat productiva i de caràcter laboral. Serà incompatible l’estada formativa i la contractació laboral amb la mateixa empresa durant aquest període, llevat que l’estada formativa es formalitze per si mateixa amb un contracte formatiu específic.
 • Les administracions competents asseguraran la posada a la disposició de l’alumnat amb NEE dels ajustos raonables que precise per a la realització dels períodes de formació en empresa, en igualtat d’oportunitats i no discriminació.

S’estableixen les finalitats de la formació en empresa o organismes equiparats:

 • Participar en l’adquisició de competències professionals.
 • Conéixer la realitat de l’entorn laboral.

Es regula l’organització de la formació, establint la necessitat de garantir el desenvolupament dels resultats d’aprenentatge entre el centre d’FP i el centre de treball (corresponsabilitat). S’estableixen una sèrie de regles que necessàriament haurà de complir la formació en empresa o organisme equiparat:

 • Autonomia dels centres d’FP per a adaptar els programes formatius.
 • Possibilitat de realitzar la formació en una o diverses empreses.
 • Atenció a les especificitats dels sectors productius.
 • Necessitat que l’alumnat tinga els 16 anys complits i haja superat la formació en prevenció de riscos laborals.
 • Desenvolupament en el moment adequat en funció de les característiques de la formació, l’estacionalitat del sector i la disponibilitat de places.

S’enumeren les característiques bàsiques del pla de formació:

 • Règim.
 • Abordatge dels resultats d’aprenentatge.
 • Mecanismes de seguiment.
 • Mesures i adaptacions necessàries.

Amb caràcter general no es permet l’activitat formativa en torns o períodes nocturns, encara que excepcionalment podrà ser autoritzada per l’administració competent si fora necessari per a adquirir determinats resultats d’aprenentatge. Excepcionalment, prèvia autorització administrativa, també podran modificar-se els períodes de realització respectant, com a mínim, un mes de vacances i un dia i mig de descans setmanal.

S’estableixen una sèrie d’aspectes relatius a la participació dels agents socials, les funcions de la persona tutora del centre d’FP, les funcions de la persona tutora de l’empresa o organisme equiparat, les funcions de l’equip docent i indicacions generals sobre la titulació.

Pel que fa a l’avaluació de la formació en empresa o organisme equiparat s’indica que:

 • És responsabilitat del centre d’FP, tenint en compte la valoració efectuada per la persona tutora de l’empresa o organisme equiparat.
 • Es respectarà les adaptacions metodològiques i de recursos realitzades per a l’alumnat amb NESE o necessitats específiques de suport formatiu, atesa la comprovació pràctica de l’adquisició dels resultats d’aprenentatge.

S’estableixen els règims de l’oferta de Dual:

 • El règim general, el qual no té caràcter laboral (sense vinculació contractual) i la seua naturalesa és la de formació pràctica tutoritzada. Les característiques bàsiques d’aquest règim són:
  • Duració entre el 25% i el 30% de la duració total de l’oferta formativa. Excepcionalment, per a ofertes de nivell 1, la duració mínima podrà ser del 20%.
  • Participació de l’empresa fins a un màxim del 20% dels resultats d’aprenentatge.
  • Inexistència de contracte de formació en l’empresa.
  • Es procurarà que puga iniciar-se el contacte amb l’empresa o organisme equiparat, almenys, a partir dels tres primers mesos des de l’inici la formació d’FP.
 • El règim intensiu, en el qual s’alterna la formació en el centre educatiu o en l’empresa amb l’activitat productiva, i s’estableix una retribució d’acord amb un contracte de formació. Les característiques bàsiques d’aquest règim són:
  • Duració superior al 35% de la duració total de l’oferta formativa.
  • Participació de l’empresa fins a un màxim del 30% dels resultats d’aprenentatge.
  • Existència de contracte de formació en l’empresa.
  • Passat el primer trimestre de formació, aquesta podrà combinar períodes en un centre d’FP amb uns altres en empresa o organisme equiparat.
  • S’exclou la possibilitat de convalidar o eximir els períodes de formació en empresa o organisme equiparat.

Modalitats.

Es defineixen les modalitats formatives següents:

 • Presencial.
 • Semipresencial.
 • Virtual.
 • Mixta.

Els graus C, D i E podran oferir-se de manera completa o modular (un mòdul professional com a mínim). De forma que l’oferta modular haurà d’ajustar-se a les següents regles:

 • Destinada a majors de 18 anys. Excepcionalment a majors de 16 anys incorporats al mercat laboral.
 • Podrà autoritzar-se a centres que concentren la càrrega lectiva modular en períodes compactes.
 • Haurà de garantir-se l’oferta de formació complementària associada al procediment d’acreditació de competències professionals.

Es permet l’accés a l’oferta modular a persones amb experiència laboral que no tinguen els requisits d’accés a la formació, sent necessaris aquests requisits en el moment de la sol·licitud del Certificat o Títol corresponent.

Es contemplen determinades consideracions per a les persones amb NEE, i s’indica que quan fracassen les mesures ordinàries d’inclusió i atenció a la diversitat, les ofertes A, B, C i D podran efectuar-se en modalitat específica i que les ofertes s’ajustaran a les característiques i perfil dels destinataris, promovent l’adquisició d’aquells estàndards de competència o elements de competència compatibles amb cada discapacitat, i garantint el dret a la seua formació en les empreses, amb les adaptacions que precisen.

També es contemplen ofertes específiques dirigides a persones amb especials dificultats formatives o d’inserció laboral (majors de 16 anys sense qualificació, persones desfavorides…), a través de la col·laboració amb les administracions locals, entitats socials i centres de segona oportunitat.

Per últim, continuant amb les modalitats i les ofertes, es contempla:

 • La necessitat de facilitar una oferta formativa al personal militar i a les persones que es troben en situació de privació de llibertat.
 • L’oferta de programes formatius per a les persones majors de 17 anys que hagen abandonat prematurament el sistema educatiu sense aconseguir cap qualificació professional .
 • La possibilitat d’oferir programes formatius en empreses o organismes equiparats dirigits a persones que, disposant d’un contracte de treball, desitgen cursar el corresponent programa mantenint el seu estatus de treballador.

Es finalitza aquest tercer títol establint els aspectes bàsics de l’organització i desenvolupament dels programes formatius anteriors.

Una possible «súper síntesi» d’aquest títol podría ser la següent:

En funció de les característiques de cada formació, els Graus A, B i C podran tindre caràcter dual, però, els Graus D i E sempre seran en dual, de forma que s’estableixen dos règims:

    1. El règim general, sense vinculació contractual, amb una duració compresa entre el 25% i el 30% de la duració total de l’oferta formativa (per a les ofertes de nivell 1 podrà reduir-se al 20%), una participació màxima de l’empresa en el 20% dels resultats d’aprenentatge i amb possibilitat d’inici a partir dels 3 primers mesos de la formació d’FP.
    2. El règim intensiu, amb contracte de formació (i retribució d’acord al contracte), una duració superior al 35% de la duració total de l’oferta formativa, una participació màxima de l’empresa en el 30% dels resultats d’aprenentatge i amb possibilitat d’inici a partir de la finalització del primer trimestre de la formació d’FP.

Les administracions competents han d’adoptar les mesures oportunes per a evitar la utilització inadequada com a activitat productiva i de caràcter laboral de la formació en l’empresa o organisme equiparat. També asseguraran els ajustos raonables per a l’alumnat amb NEE.

Els centres educatius d’FP tenen autonomia per a adaptar els programes formatius, de manera que la formació puga realitzar-se en una o diverses empreses i es puga donar resposta a les especificitats dels sectors productius, l’estacionalitat del sector i la disponibilitat de places.

Per a iniciar la formació en l’empresa l’alumnat ha de tindre complits els 16 anys i haver superat la formació bàsica de prevenció en riscos professionals.

L’avaluació serà responsabilitat del centre d’FP, tenint en compte la valoració efectuada per la persona tutora de l’empresa, atenent a les adaptacions metodològiques i recursos addicionals utilitzats per a l’alumnat amb NESE i comporvant en tot cas l’adquisició dels resultats d’aprenentatge.

La formació d’FP podrà desenvolupar-se en modalitat presencial, semipresencial, virtual o mixta. A més, es contempla la possibilitat d’oferta:

   • Parcial, amb un mòdul professional com a mínim.
   • Específica per a l’alumnat amb NEE.
   • Per a persones amb especials dificultats formatives i d’inserció laboral.
   • Per a personal militar.
   • Per a persones amb privació de llibertat.
   • Per a persones majors de 17 anys sense qualificació reconeguda.
   • Per a persones amb contractes de treball.

Títol IV. Impartició de la FP.

Es recull que la FP es desenvoluparà, sota la responsabilitat dels centres d’FP, en els propis centres del Sistema d’FP o en empreses o organismes equiparats.

Els centres d’FP.

Els centres del Sistema d’FP són els establits i gestionats per les administracions competents a aquest efecte, així com els autoritzats per aquestes administracions per a impartir ofertes d’FP en qualsevol dels graus (A, B, C, D, i E), de manera exclusiva o simultàniament amb una altra mena d’educació o formació, sempre que concloguen oficialment en les acreditacions, certificats i títols de formació professional establits en la Llei 3/2022. Els centres especialitzats d’FP són aquells que impartisquen, de manera exclusiva, només ensenyaments d’FP, així com els dedicats a l’orientació professional o acreditació de competències professionals.

Per a poder impartir ofertes d’FP, els centres i organismes hauran d’estar inscrits en el registre administratiu autonòmic que corresponga. Prèvia autorització administrativa, podran impartir ofertes d’FP:

 • Centres públics i privats autoritzats i acreditats.
 • Centres integrats d’FP.
 • Centres de referència nacional.
 • Organismes públics o privats amb convenis amb les administracions competents.
 • Empreses públiques o privades en les condicions que es regulen.

Per a impartir els Graus A, B i C els centres hauran d’estar inscrits en el Registre General de Centres de Formació Professional. Per als Graus D i E, a més, també hauran d’estar inscrits en el Registre Estatal de Centres Docents no Universitaris.

S’estableix el règim de funcionament dels centres autoritzats, i s’estableixen aspectes bàsics associats als centres estrangers d’FP i a les entitats no pertanyents al Sistema d’FP.

El final d’aquest quart títol estableixen els drets i obligacions de les empreses i organismes equiparats, de forma que es posa èmfasis en la corresponsabilitat de la formació juntament amb els centres educatius.


Una possible «súper síntesi» d’aquest títol podría ser la següent:

Els centres del Sistema d’FP són els gestionats o autoritzats per les administracions competents per a impartir ofertes d’FP en qualsevol dels graus, sempre que concloguen oficialment en les acreditacions, certificats i títols d’FP. 

Podran impartir ofertes d’FP: centres públics i privats autoritzats i acreditats, centres integrats d’FP, centres de referència nacional, organismes públics o privats amb convenis amb les administracions competents, i empreses públiques o privades en les condicions que es regulen.

Per a impartir ofertes de Grau A, B i C els centres hauran d’estar inscrits en el Registre General de Centres de Formació Professional. Per als Graus D i E, a més, també hauran d’estar inscrits en el Registre Estatal de Centres Docents no Universitaris.


En el següent post continuarem amb el professorat, les persones formadores i l’acreditació de competències professionals.

Salutacions cordials.

ADIDE-PV