Llei 3/2022 d’ordenació i integració de la FP. El graus A, B, C, D i E.

El post que lliges ara mateix correspon a la tercera entrega de la sèrie on ADIDE-PV analitza la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d’ordenació i integració de la FP. Recorda que a través del PRIMER POST DE LA SÈRIE pots accedir-hi a l’índex de tot l’anàlisi.

En el post de hui analitzem les ofertes d’FP (títol II). Comencem…


Tal i com vàrem indicar en el post anterior, la Llei 3/2022 estableix la tipologia d’ofertes estructurada en graus (A, B, C, D i E) i nivells (1, 2 i 3).

A continuació s’assenyalen els aspectes més rellevants de cadascun dels graus:

 • Grau A. Acreditació parcial de competència.

  • És l’oferta base del Sistema d’FP. La seua estructura i duració s’establirà tenint en compte la càrrega horària curricular corresponent al resultat o resultats d’aprenentatge del mòdul professional corresponent.
  • Per a l’accés, només es requereixen competències suficients per a cursar el grau (competència lingüística i competències bàsiques necessàries d’acord amb el nivell: 1, 2 o 3), però cap requisit acadèmic o professional.
  • Pot incloure un o diversos elements de competència d’un mòdul professional del Catàleg Modular.
  • La consecució de totes les acreditacions parcials condueix a l’obtenció d’un Certificat de Competència (grau B).
 • Grau B. Certificat de competència. 

  • És l’oferta referida a un mòdul professional del Catàleg Modular.
  • Igual que en el grau A, per a l’accés només es requereixen competències suficients per a cursar el grau, però cap requisit acadèmic ni professional.
  • La consecució de tots els certificats de competència associats, condueix a l’obtenció d’un Certificat Professional (grau C).
 • Grau C. Certificat professional.

   • És l’oferta de diversos mòduls del catàleg per raó de la seua significació en el mercat laboral.
   • L’estructura i duració de cada oferta formativa de Grau C seran les que resulten del currículum aprovat per l’administració competent, tenint en compte el disseny dels mòduls professionals integrats en cada oferta i la càrrega horària definida en el Catàleg Modular de Formació Professional.
   • Per a atendre perfils professionals específics i en el marc dels mòduls professionals vigents, cada comunitat autònoma pot oferir cursos de grau C diferents als previstos en el Catàleg Nacional d’Ofertes. En aquest cas, aquest certificat sol tindrà validesa en l’àmbit territorial de la corresponent administració responsable.
   • Aquest grau inclou formació en empresa amb possibilitat d’exempció i requisit acadèmic segons el nivell de l’oferta.
   • A l’efecte d’accés a formacions de Grau C haurà de complir-se:
    • Per al nivell 1, habilitats de comunicació lingüística suficients, no sent necessari cap requisits acadèmic ni professional.
    • Per al nivell 2, almenys un dels següents requisits: el graduat en l’ESO, un Certificat Professional de nivell 2, un Certificat de Competència inclòs en l’oferta a realitzar, o un Certificat Professional de nivell 1 de la mateixa família professional.
    • Per al nivell 3, almenys un dels següents requisits: el títol de Tècnic, de Batxiller o equivalent a l’efecte d’accés, un Certificat Professional de nivell 3, un Certificat de Competència inclòs en l’oferta a realitzar, o un Certificat Professional de nivell 2 de la mateixa família professional.
   • Les administracions competents realitzaran proves d’accés individuals per a aquelles persones que no reunisquen els requisits anteriors i que permeten comprovar que es disposa de les competències bàsiques necessàries per a l’aprofitament de la formació.
 • Grau D. Cicles formatius d’FP.

  • Regles generals, organització i estructura per a tots els cicles:

   • Tindran caràcter modular i estaran referits al Catàleg Nacional d’Estàndards de Competències Professionals.
   • Inclouran una fase de formació en empresa o organisme equiparat, amb possibilitat d’exempció.
   • Tindran organització modular que integrarà resultats d’aprenentatge. Aquests mòduls professionals podran:
    • Estar associats a un o diversos estàndards de competència professional.
    • No estar associats a cap estàndard de competència, sinó a l’orientació laboral, l’emprenedoria, i competències transversals i per a la maduresa socioprofessional.
    • Mòduls específics, vinculats a l’optativitat en grau mitjà i superior.
    • Projecte intermodular.
   • La duració serà variable, sent la del grau bàsic de 2 cursos acadèmics i la de grau mitjà i superior entre 2 i 3 cursos acadèmics.
   • Tots es desenvoluparan amb caràcter dual.
   • Podrà preveure’s ofertes basades en dobles titulacions.
   • Els i les estudiants podran romandre cursant un cicle formatiu, amb caràcter general, durant un temps màxim que no supere el doble dels cursos assignats al cicle. En qualsevol cas, les administracions podran autoritzar:
    • L’oferta parcial i un curs addicional per a l’alumnat amb NEAE.
    • Les adaptacions al currículum basades en mesures de flexibilització i alternatives metodològiques amb enfocament DUA per a l’aprenentatge i l’avaluació. En aquest cas, l’avaluació tindrà com a referència l’adaptació realitzada.
   • El projecte intermodular tindrà caràcter integrador dels coneixements incorporats en els mòduls professionals que configuren el cicle formatiu, amb especial atenció als elements de cerca d’informació, innovació, investigació aplicada i emprenedoria, vinculats als resultats d’aprenentatge d’aquell.
   • Tot el currículum podrà organitzar-se en projectes intermodulars, a través de diferents metodologies, per decisió de l’equip docent, respectant sempre tots els resultats d’aprenentatge inclosos en el cicle formatiu.
   • Podran autoritzar-se organitzacions específiques dels cicles formatius en els centres de formació professional, que concentren la càrrega lectiva en períodes concrets setmanals o mensuals, sempre que quede garantida la viabilitat i la qualitat dels ensenyaments.
  • Cicle formatiu de grau bàsic.

   • Es vinculen a estàndards de competència de nivell 1, i comptaran amb:
    • Àmbit de Comunicació i Ciències Socials (llengua castellana, llengua estrangera, ciències socials i en el seu cas llengua cooficial).
    • Àmbit de Ciències Aplicades (matemàtiques i ciències aplicades).
    • Àmbit professional (almenys la formació necessària per a obtindre un certificat professional de Grau C de nivell 1).
    • Projecte anual d’aprenentatge col·laboratiu vinculat als tres àmbits anteriors.
    • A més, podran incloure altres complements de formació que contribuïsquen al desenvolupament de les competències de l’ESO.
   • Els requisits d’accés s’estableixen en l’article 41.1 de la LOMLOE: 15 anys, almenys haver cursat 2n d’ESO i haver sigut proposat per l’equip educatiu. Excepcionalment:
    • Joves entre 15 i 18 anys que no hagen estat escolaritzats en el sistema educatiu.
    • Els qui hagen complit almenys 17 anys.
    • Joves de fins a 21 anys amb Necessitats Educatives Especials (NEE).
   • L’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat haurà d’efectuar-se de manera contínua, formativa i integradora i realitzar-se per àmbits i projectes, tenint en compte la globalitat del cicle des de la perspectiva de les noves metodologies d’aprenentatge.
  • Cicles formatius de grau mitjà i grau superior.

   • Es vinculen a estàndards de competència de nivell 2 (grau mitjà) o 3 (grau superior).
   • Tindran una estructura modular i comptaran amb:
    • Una part troncal obligatòria que garantisca la competència general del cicle: mòduls associats a estàndards de competència, mòduls transversals, i almenys, un projecte intermodular.
    • Una part d’optativitat integrada que dote de major flexibilitat i adaptació de l’oferta a la realitat productiva del territori.
   • Es permet a les administracions educatives:
    • Incorporar mòduls complementaris optatius.
    • Autoritzar, a proposta dels centres de formació i en acord amb les universitats, mòduls optatius dissenyats conjuntament per als qui vulguen accedir a estudis universitaris.
   • Les administracions educatives promouran la flexibilitat i l’especialització de la seua oferta formativa, a fi de promoure la innovació i l’ocupabilitat.
   • Els requisits d’accés s’estableixen en l’article 41 de la LOMLOE, permetent-se també l’accés als qui compten amb un Certificat Professional contingut en el cicle formatiu.
   • S’estableix relacions entre els ensenyaments d’FP i els ensenyaments universitaris: reconeixement mutu de crèdits ECTS entre grau superior i títols de Grau, col·laboració entre centres d’FP i universitats…
   • Prèvia autorització de les administracions educatives (50), es permeten accions formatives en empreses per a persones treballadores, dirigides a l’obtenció de títols d’FP. S’haurà de verificar l’adquisició dels resultats d’aprenentatge, sent la programació, seguiment i comprovació per mòduls professionals o resultats d’aprenentatge. Aquesta formació es durà a terme en centres d’FP en col·laboració amb l’empresa implicada.
 • Grau E. Cursos d’especialització.

  • Tenen per objecte complementar i aprofundir en les competències.
  • Tindran caràcter modular i una duració bàsica entre 300 i 900 hores, podent-se desenvolupar en caràcter dual.
  • Amb accés des del cicle formatiu de grau mitjà per a la titulació d’Especialista.
  • Amb accés des del cicle format de grau superior per a la titulació de Màster d’FP.

Una possible «súper síntesi» d’aquest títol podría ser la següent:

Les ofertes d’FP s’estructuren en 5 graus (A, B, C, D i E) i 3 nivells (1, 2, 3). Cada grau pot ser d’un nivell.

   • El grau A és l’inicial, correspon a l’acreditació parcial de competència, de forma que el resultat d’aprenentatge és l’element mínim acreditable. No té requisit acadèmic d’accés.
   • El grau B correspon a un certificat de competència. En aquest cas s’acredita un mòdul professional senser. Tampoc té requisit acadèmic d’accés.
   • El grau C correspon a un certificat de professionalitat i inclou tots els mòduls professionals assignats al corresponen certificat del Catàleg Nacional d’Ofertes. Les comunitats autònomes poden oferir cursos de grau C diferents als previstos en el Catàleg Nacional d’Ofertes, però en aquest cas l’oferta sols tindrà validesa en el seu territori. Poden haver requisits acadèmics d’accés segons el nivell del certificat de professionalitat.
   • El grau D correspon als cicles formatius d’FP: grau bàsic, grau mitjà i grau superior. Tenen caràcter modular i estan referits al Catàleg Nacional d’Estàndards de Competències Professionals. La duració ordinària és dels 2 als 3 cursos, permetent-se una durada superior en casos excepcionals. Com a novetat respecte als cicles formatius d’FP desenvolupats fins la Llei 3/2022, s’inclou en tots els cicles formatius un mòdul professional de projecte intermodular, amb caràcter integrador de tots els mòduls professionals del cicle i especial atenció als elements de cerca d’informació, innovació, investigació aplicada i emprenedoria. Tot el currículum podrà organitzar-se en projectes intermodulars, a través de diferents metodologies, per decisió de l’equip docent, respectant sempre tots els resultats d’aprenentatge inclosos en el cicle formatiu. En aquest grau es requereix requisit acadèmic en funció del nivell (bàsic, mitjà o superior), permetent-se també l’accés als qui compten amb un Certificat Professional contingut en el cicle formatiu.
   • El grau E corresponen als cursos d’especialització. La seua duració bàsica és de 300 a 900 hores. Pot accedir-se des del cicle de grau mitjà (titulació d’especialista) o des del cicle de grau superior (titulació de Màster d’FP).

En el següent post continuarem amb l’anàlisi de la Llei 3/2022…


Salutacions cordials.

ADIDE-PV