Llei 3/2022 d’ordenació i integració de la FP: sistema i ofertes d’FP

El post que lliges ara mateix correspon a la segona entrega de la sèrie on ADIDE-PV analitza la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d’ordenació i integració de la FP. Recorda que a través del PRIMER POST DE LA SÈRIE pots accedir-hi a l’índex de tot l’anàlisi.

En el post de hui analitzem el sistema d’FP (títol I) i les ofertes d’FP (títol II). Comencem…


Títol I. Sistema d’FP.

El Sistema d’FP es defineix com un conjunt articulat d’actuacions dirigides a:

 1. Identificar les competències professionals del mercat laboral.
 2. Assegurar les ofertes de formació idònies.
 3. Possibilitar l’adquisició de la corresponent formació.
 4. Reconéixer les competències professionals.
 5. Posar a la disposició de les persones un servei d’orientació i acompanyament professional.

Es proposen itineraris progressius i estructurats en una doble escala:

 • Tres nivells de competència professional segons els criteris establits de coneixements, iniciativa, autonomia i complexitat: 1, 2 i 3.
 • Cinc graus ascendents organitzats a partir del Catàleg Nacional d’Estàndards de Competències Professionals: A, B, C, D, i E.

Açò significa que cada grau (A, B, C, D o E) podrà incloure competències professionals de diferents nivells (1, 2 o 3). Per exemple: grau A i nivell 1, grau A i nivell 2, grau D i nivell 1…

Es recullen un total de 19 objectius del Sistema d’FP:

 • Desenvolupar un Sistema d’FP de qualitat, equitatiu, significatiu…
 • Qualificar a les persones per a l’exercici de les seues activitats…
 • Posar a la disposició de les empreses i sectors productius els perfils professionals adequats…
 • Oferir la formació actualitzada i suficient…

Es presenten:

 • Els elements integrants del sistema.

  • El Catàleg Nacional d’Estàndards de Competència. Substitueix al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. És l’instrument que ordena els estàndards de competències professionals identificats en el sistema productiu, en funció de les competències apropiades i l’estàndard de qualitat requerit per a l’exercici professional, susceptibles de reconeixement i acreditació. S’organitza en estàndards de competència (unitat bàsica per al disseny de la formació), per nivells (1, 2 i 3) i famílies professionals.
  • El catàleg modular d’FP. És l’instrument que ordena els mòduls professionals de la FP associats a cadascun dels estàndards de competència. Els mòduls professionals detallaran, almenys: (1) els resultats d’aprenentatge i (2) els criteris d’avaluació.
  • El catàleg nacional d’ofertes d’FP. És l’instrument què incorpora totes les ofertes de formació professional reconegudes i acreditables en el marc del sistema. El catàleg s’estructurarà en una dimensió vertical escalonada de graus (A, B, C, D i E) i una assignació de nivells (1, 2 i 3). Totes les ofertes tindran caràcter acreditable i acumulable, permetent progressar en itineraris de formació.
  • Els elements bàsics dels currículums. Incorporaran continguts culturals, científics, tecnològics i organitzatius, vinculats a la digitalització, la defensa de la propietat intel·lectual i industrial, la sostenibilitat… Els cursos d’especialització (grau E), podran exceptuar-se dels percentatges fixats per la Llei 2/2006, quant a ensenyaments mínims i horaris, podent efectuar-se amb una duració a partir del nombre d’hores previst en el currículum bàsic de cadascun d’ells.
 • Els instruments de gestió del sistema.

  • El registre estatal d’FP. És un registre electrònic administratiu de tractament automàtic, dependent del Ministeri d’Educació i FP. Les Administracions competents hauran de comunicar i incorporar a aquest registre qualsevol títol, certificat o acreditació d’FP del catàleg d’ofertes proposat o expedit. Per part seua, la ciutadania podrà sol·licitar i obtindre d’aquest registre, un Informe Formatiu-Professional.
  • El registre estatal d’acreditacions de competències professionals adquirides per experiència laboral o vies no formals i informals. És un registre administratiu de tractament automàtic, que inclourà les acreditacions personals obtingudes a través del procediment d’acreditació de competències professionals adquirides per experiència laboral o altres vies no formals o informals. Aquest registre estarà interconnectat amb el registre estatal d’FP. Les Administracions competents hauran de comunicar i incorporar a aquest registre qualsevol acreditació obtinguda mitjançant aquest procediment. Per part seua, la ciutadania podrà sol·licitar i obtindre d’aquest registre, un Informe sobre els estàndards de competència acreditats mitjançant aquest procediment.
  • El registre general de centres d’FP. És un registre electrònic administratiu de tractament automàtic, dependent del Ministeri d’Educació i FP, que inclourà a tots els centres autoritzats per a impartir qualsevol oferta d’FP. Els centres que impartisquen ensenyaments d’FP dels graus D i E, hauran d’estar inscrits, a més, en el Registre estatal de centres docents no universitaris, siguen públics o privats. Així mateix, els centres docents públics o privats que impartisquen ensenyaments d’FP dels graus A, B i C hauran d’estar inscrits en el corresponent registre habilitat per l’administració competent.

Una possible «súper síntesi» d’aquest títol podría ser la següent:

El Sistema d’FP articula una sèrie d’accions que permeten identificar les competències professionals del mercat laboral, assegurar i possibilitar les ofertes de formació, reconéixer les competències professionals i orientar i acompanyar a la ciutadania.

Pel que fa a la formació, estableix uns itineraris progressius i estructurats en una doble escala: per nivells de competència (1, 2 i 3) i per graus d’estàndards de competència (A, B, C D i E).

Integra el Catàleg Nacional d’Estàndards de Competència, el Catàleg Modular d’FP, el Catàleg Nacional d’Ofertes d’FP i els elements bàsics del currículum.

La gestió del sistema es desenvolupa a través del registre estatal d’FP, del registre estatal d’acreditacions professionals i del registre general de centres d’FP. El Ministeri d’Educació i FP i les administracions competents mantindran aquests registres actualitzats i la ciutadania podrà sol·licitar informes Formatius-Professionals i d’estàndards de competències acreditats.


Títol II. Ofertes d’FP.

L’oferta del Sistema FP comprén:

 1. La inclosa en l’educació bàsica (grau bàsic).
 2. La inclosa en els ensenyaments d’FP del sistema educatiu (grau mitjà, grau superior i cursos d’especialització).
 3. La vinculada, totalment o parcialment, als estàndards de competència del Catàleg Nacional d’Estàndards de Competències Professionals.
 4. La dirigida a col·lectius específics.

Les administracions podran realitzar ofertes de cursos o preparacions complementàries per a l’accés i/o continuïtat d’itineraris.

S’estableixen els requisits de les ofertes:

 • Definides per: dades d’identificació, resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i referència a l’element, estàndard o estàndards de competència.
 • Dissenyades per mòduls professionals.
 • Prestaran especial atenció a la igualtat d’oportunitats per a l’accés al currículum per part de les persones amb Necessitat Específica de Suport Educatiu (NESE): flexibilització i alternatives organitzatives i metodològiques.
 • Podran incloure complements formatius per a ajustar-se a les necessitats de cada sector productiu en el territori.

La planificació, programació i coordinació de l’oferta, correspon a les administracions competents i es programarà de manera que done resposta a les necessitats del model productiu, de la realitat socioeconòmica, les demandes de formació… amb la finalitat de respondre a les necessitats de qualificació de les persones. En qualsevol cas, la programació de les ofertes d’FP:

 1. Ha de garantir una oferta de grau C o D de nivell 2 als menors de 21 anys que s’hagen incorporat al mercat laboral i que aquests puguen compatibilitzar amb la seua activitat laboral.
 2. Ha de promoure itineraris flexibles per a qui no compte amb el títol de l’ESO.

Els destinataris de les ofertes d’FP seran les persones a partir dels 15 anys. A les persones destinatàries dels graus A, B i C que no compten amb requisits d’accés per a continuar el seu itinerari se’ls facilitarà, alhora, l’adquisició i posterior acreditació de les competències bàsiques vinculades als requisits acadèmics.

L’article 26 se centra en l’avaluació i indica que:

 1. Ha de verificar l’adquisició dels resultats d’aprenentatge.
 2. Respectarà les necessitats d’adaptació metodològica i els recursos de les persones amb NESE.
 3. S’adaptarà a les diferents metodologies i es basarà en la comprovació dels resultats d’aprenentatge.
 4. En el cas de les ofertes dirigides a la població activa, es tindrà en consideració les característiques pròpies d’aquestes persones i el caràcter pràctic d’aquesta formació.

Els títols, certificats i acreditacions seran emesos per les administracions corresponents, sent la unitat mínima d’acreditació el resultat d’aprenentatge vinculat a un element de competència.

S’estableix la tipologia d’ofertes: graus (A, B, C, D i E) i nivells (1, 2 i 3).

Deixant de banda l’anàlisi dels graus (A, B, C, D i E), una possible «súper síntesi» d’aquest títol podría ser la següent:

L’oferta d’FP inclou l’educació bàsica (grau bàsic d’FP), els ensenyaments d’FP del sistema educatiu (grau mitjà, grau superior i cursos d’especialització), la formació vinculada als estàndards de competència i la dirigida a col·lectius específics. 

En qualsevol cas, l’oferta d’FP ha d’identificar-se (resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i referència a l’element o estàndard de competència) dissenyar-se per mòduls professionals, flexibilitzar i prestar alternatives per a l’alumnat amb NESE. A més a més, pot incloure complements formatius per a adaptar-se als sectors productius de cada territori.

La planificació, programació i coordinació de l’oferta correspon a les administracions competents. En qualsevol cas, ha de garantir-se una oferta de grau C o D de nivell 2 a les persones menors de 21 anys incorporades al mercat laboral, i ha d’incloure itineraris flexibles per a qui no compte amb el títol de l’ESO.

Les ofertes d’FP es destinen a les persones majors de 15 anys. A més, a les persones destinatàries dels graus A, B i C que no compten amb els requisits d’accés per a continuar amb els graus D i E se’ls ha de possibilitar l’adquisició i acreditació de les competències bàsiques vinculades als corresponents requisits d’accés. 

L’avaluació ha de verificar l’adquisició dels resultats d’aprenentatge, respectar les necessitats d’adaptació metodològica i recursos de l’alumnat amb NESE i considerar l’enfocament pràctic de la població activa.

En el següent post continuarem amb les ofertes d’FP i analitzarem els aspectes fonamentals de cadascun dels graus.


Salutacions cordials.

ADIDE-PV