Novetats curs escolar 2022-2023

Tornem d’un estiu amb històries de tota mena, somnis, experiències que ens han fet créixer, desitjos per al nou curs escolar i sobretot amb les bateries recarregades. Aquest curs implementem el nou currículum en 1er, 3r, i 5é de Primària i en 1er i 3r ESO i 1er de Batxillerat. Els pilars de la nova Llei d’Educació (Llei Orgànica 3/2022, de 29 de desembre, que modifica la Llei Orgànica 2/2026 de 3 de maig d’Educació),queden reflectits en els nous Reial Decrets de Curriculums:

Durant el mes d’agost s’han publicat els nous Decrets de currículo de la Comunitat Valenciana:

DECRET 100/2022, de 29 de juliol, del Consell, pel quals’estableix l’ordenació i el currículum d’Educació Infantil.Decret 106/2022 de 5 d’agost del Consell d’ordenació i currículum de l’etapa d’Educació Primària.Decret 107/2022 DE 5 AGOST DEL Consell pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum d’ESODecret 108/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen l’ordenació i el currículum de Batxillerat

Tal com s’especifica en l’apartat 2 de l’article 6 de la Llei Orgànica 3/2022 de 29 de desembre “El currículum ha d’anar orientat a facilitar el desenvolupament educatiu dels i les alumnes de manera que en garantisca la formació integral, contribuïsca al desenvolupament ple de la seua personalitat i els prepare per a l’exercici ple dels drets humans, d’una ciutadania activa i democràtica en la societat actual. En cap cas no pot suposar una barrera que genere abandonament escolar o impedisca l’accés i gaudi del dret a l’educació”.

A poc a poc ens familiaritzarem amb les noves nomenclatures com són: línia pedagògica, competències específiques, sabers bàsics, situacions d’aprenentatge, DUA, aprenentatges competencials, programació d’aula, proposta pedagògica, competències clau transversals, competències emocionals, tasca competencial, entre altres.

La inspecció d’educació realitzarà una tasca d’assessorament i acompanyament inicial en la primera implantació dels nous currículums.

El curs 2022-2023 aplega amb un compromís de simplificació del treball administratiu, que es realitzarà a partir dels nous decrets de currículum i les instruccions d’inici de curs on s’indica que «les referències, realitzades en les normes actualment vigents, a l’elaboració de diversos plans i programes, quedaran substituïdes per la referència genèrica a les línies i els criteris bàsics que han d’orientar l’establiment de mesures
específiques, a mitjà i llarg termini, per a la consecució dels objectius establits en els esmentats plans i programes.

Ens esforçarem per aconseguir compromisos de tota la comunitat escolar per a oferir la millor resposta en clau educativa a la diversitat social, econòmica i cultural del context per al qual es defineix, tenint en compte les característiques de l’alumnat, de la comunitat educativa i de l’entorn social i cultural del centre. També per trobar i afavorir espais de diàleg pedagògic on es puguen aplegar a acords sobre les línies i criteris bàsics que han d’orientar l’establiment de mesures a mitjà i a llarg termini del PEC incloent la formació del professorat, l’atenció a la diversitat, igualtat i convivència, coeducació, la millora de l’objectivitat en l’avaluació, línia pedagògica del centre, pla de continuïtat entre etapes, foment lector, competència digital del professorat, entre altres mesures a implantar.