ADIDE-PV celebra amb éxit la seua Assemblea anual de l’exercici 2020

Durant la vesprada del dia 3 de febrer del 2021 i en ple context de pandèmia i crisi sanitària, ADIDE-*PV va celebrar la seua assemblea amb la participació d’un gran nombre de sòcies i de socis dirigida per la seua presidenta Lucía Moreno i el vicepresident Juan Corchado al costat de la seua Junta General.
L’ordre del dia incloïa la renovació de la Junta directiva que s’ha actualitzat recentment. Al capdavant de l’associació continuarà la nostra companya Inspectora-coordinadora de la Direcció Territorial de València, Lucía Moreno i l’Inspector cap en la Direcció Territorial de Castelló Juan Corchado. Al costat d’ells s’incorpora a la junta l’Inspector Guillermo Centelles de la Direcció Territorial de València com a secretari, continua Lluïsa Calomarde al capdavant de les accions relacionades amb la tresoreria i s’afigen cinc vocalies que conformen l’equip col·laborant en assumptes relacionats amb relacions jurídiques, difusió i comunicació en web i xarxes socials, organització d’esdeveniments, edició de revista i publicacions i suport a la junta directiva.
L’Assemblea del passat dimecres va reunir un grup nombrós d’inspectors i inspectores i durant la mateixa es van compartir assumptes d’interés general i actuacions dutes a terme per l’associació.
Entre les actuacions cal destacar la celebració de les XVIII Jornades de formació en línia amb un gran èxit de participació.
ADIDE-PV assumeix i secunda completament el decàleg ètic d’actuació de les inspectores i inspectors creat pel nostre soci i Inspector en cap d’Alacant Pablo Ortega.
Es presenta el pla pluriennal d’actuació. ADIDE-PV ha experimentat un creixement constant durant els últims exercicis, esdevenint en l’actualitat una organització professional de pes al País Valencià.
A més a més a nivell estatal, ADIDE és tanmateix l’organització amb més representativitat i, de fet, la Federació de la qual formem part ha tingut i té un paper protagonista en la negociació de la LOMLOE respecte d’aquells aspectes referits a la Inspecció d’Educació, i també al seu desplegament normatiu, a partir de la constitució d’una comissió de treball que ha iniciat el seu camí per dur a terme la proposta d’una renovació al sistema d’accés, proposta que serà compartida amb la resta d’organitzacions professionals per tal d’intentar arribar a un document de mínims que finalment és present al MEyFP..

Com objectius estratègics l’Associació inclou els següents:

OE1:      augment del nombre d’associats en un 25%

OE2:      dinamitzar la web i l’ús de les xarxes socials

OE3:      sistematitzar la publicació de la nostra revista

OE4:      incrementar les relacions amb altres associacions del territori

OE5:      incentivar el treball en equip entre vocalies d’altres associacions

OE6:      treballar per la millora en les condicions laborals dels nostres associats

ADIDE-PV contínua amb accions divulgatives i formatives donant una major relevància al seguiment, l’avaluació i les activitats de formació. En cada sessió de la Junta Directiva, que com a mínim tindrà carácter trimestral, tal i com marquen els nostres Estatuts, es durà a terme el seguiment de les actuacions dutes a terme i es plantejaran els ajustos al Pla que es consideren més adients. per tal de millorar la qualitat de les actuacions i també afavorir la corresponent rendició de comptes a l’Assemblea General Anual a celebrar cap a la meitat del mes de desembre de cada exercici.