ADIDE-PV felicita al nostre company José Manuel Bar com a nou representant del Consell Escolar de l’Estat

El Ministeri d’Educació i Formació Professional acaba de publicar en el BOE de data 3 de febrer de 2021 (Orden EFP/80/2021, de 27 de enero, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de personalidades de reconocido prestigio, BOE num. 29) el nomenament de l’l’inspector José Manuel Bar com a membre  del Consell Escolar de l’Estat per als propers quatre anys, en representació de les Illes Balears. El Consell Escolar de l’Estat es l’òrgan col·legiat d’àmbit estatal per a la participació dels sectors afectats en la programació general de l’ensenyament i d’assessorament respecte dels projectes de llei o reglaments que hagen de ser proposats o dictats pel Govern de l’Estat. A més a més el Consell realitza una tasca de consulta, d’assessorament i proposta al Govern estatal en relació amb els diferents aspectes del sistema educatiu i aprova per a cada curs escolar, l’informe sobre l’estat i la situació del sistema educatiu, amb l’objectiu de fer propostes de millora de l’educació .

Per tant durant els propers quatre anys José Manuel Bar desenvoluparà amb eficàcia i eficiència un nou repte com a persona de reconegut prestigi en el camp de l’educació i de la renovació pedagògica.

Des d’ADIDE-PV volem transmetre a José Manuel la nostra enhorabona per aconseguir-ne formar part d’un òrgan tan important que presideix la nostra companya valenciana, Encarna Cuenca. Estem segurs que serà visible la seua capacitat per tal desenvolupar la seua tasca, continuació ja d’una trajectòria ja de per se rellevant.