UGT guanya en els tribunals el reconeixement del pagament dels triennis i sexennis durant fase pràctiques d’oposicions

ADIDE-PV comparteix amb totes i tots la sentència del Jutjat contenciós administratiu núm. 2 d’Alacant ha reconegut que el professorat durant l’any de pràctiques ha de cobrar els triennis i sexennis que tenia ja reconeguts com a professor o professora interina. La sentència reconeix el dret del demandant a percebre durant el període que ha sigut funcionari en pràctiques, les retribucions que venia percebent com a funcionari interí, amb els interessos i increments salarials corresponents.

L’article 2 del Reial decret 456/1986, preveu que els qui a l’entrada d’aquesta norma, es trobaren en període de pràctiques o desenvolupant cursos selectius dels previstos en l’article 22 del Reial decret 2223/1984, serien nomenats funcionaris en pràctiques i percebrien una retribució equivalent al sou i pagues extraordinàries corresponents al grup en el qual estiga classificat el cos o escala en el qual aspiren a ingressar. En tal cas, preveu aquest article, que els funcionaris en pràctiques que ja prestaven serveis remunerats en l’Administració com a funcionaris de carrera o interins o com a personal laboral, han d’optar al començament del període de pràctiques per percebre les retribucions corresponents al lloc que estiguen exercint fins al moment del seu nomenament com a funcionaris en pràctiques, a més dels triennis que tinguen reconeguts.

Continuarem exigint que aquesta sentència i dret puga fer-se extensiva també al cos d’inspectores i inspectors en pràctiques que actualment estan deixant de rebre part de les retribucions que ja tenien consolidades i reconegudes com a funcionaris de carrera en els cossos en el qual pertanyien.

Accés a l’enllaç de la notícia publicada per UGT-PV:

https://ensenyamentugtpv.org/ensenyament-public/noticia/311-ugt-guanya-als-tribunals-el-reconeixement-del-pagament-dels-triennis-i-sexennis-durant-la-fase-de-practiques