Nova versió: Guía de mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut davant la Covid per a centres educatius (MEFP)

El Ministeri d’Educació i Formació Professional ha publicat a data 8 de febrer del 2021, l’actualització de la guia per a centres educatius de mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut davant la Covid19. Aquest document ha estat aprovat en Comissió de Salut Pública el dia 4 de febrer de 2021.

Aquesta guia inclou recomanacions en relació a les mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut enfront del SARS-CoV-2 per als centres educatius en el curs 2020-2021, sense perjudici del que es puga disposar en normativa concernent a la matèria. Aquestes mesures s’aniran actualitzant quan siga necessari, si els canvis en la situació epidemiològica així ho requereixen o sorgeix nova evidència científica.

Recomanem la seua lectura. Pots accedir-hi mitjançant l’enllaç següent:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Medidas_centros_educativos_Curso_2020_2021.pdf