Publicació al BOE de la Llei Orgànica 8/2021 de 4 de juny de protecció integral de la infància i l’adolescència en enfront de la violència

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. boe.es/diario_boe/txt

Treballem junts cap a la Meta 16.2: Posar fi al maltractament, l’explotació, la tracta i totes les formes de violència i tortura contra els xiquets (Agenda 2030) dins de l’objectiu 16 de promoure societats, justes, pacífiques i inclusives.

Ens queda un camí per fer encara que partim ja d’un cos normatiu que ha incorporat importants avanços en la defensa dels drets de les persones menors d’edat, així com en la seua protecció enfront de la violència.

La llei s’estructura en 60 articles, distribuïts en un títol preliminar i cinc títols, nou disposicions addicionals, una disposició derogatòria i vint-i-cinc disposicions finals.

Per als docents, ressaltem la importància de prevenció, sensibilització, detecció primerenca, plans de prevenció i el deure de comunicar i registrar.