ADIDE-PV reconeix l’esforç dels diferents professionals de l’educació per garantir que les aules siguen espais segurs per a l’alumnat

S’insta a les diferents associacions i entitats que lluiten per combatre la violència a les aules, ho facen en sentit positiu sumant esforços al treball realitzat als centres educatius

L’Associació d’Inspectores i Inspectors del País Valencià vol posar en valor les innumerables tasques que es desenvolupen als centres educatius per poder garantir aquests com a espais segur d’aprenentatge. Són tots els professionals de l’educació qui estan al càrrec de portar endavant des de cadascuna de les seues disciplines múltiples actuacions dins de l’aula, tenint ben present la tasca encomiable que es du a terme per mig de les tutories, i de les persones coordinadores d’igualtat i convivència als centres educatius. Però volem destacar el paper fonamental que desenvolupen equips directius junt a l’assessorament per mig de la inspecció d’educació.

Des de la Conselleria d’Educació s’han desplegat nombroses normatives i protocols d’actuació per poder intervindre en la gran diversitat de situacions que es poden produir en el context escolar. La intenció d’articular tot aquest conjunt de mesures dirigides al foment de la convivència i prevenció de la violència en els centres docents va ser motivada amb la creació de l’Observatori per a la Convivència Escolar en els centres de la Comunitat Valenciana, pel Decret 233/2004, de 22 d’octubre, del Consell.

La realitat als centres educatius, com a context de socialització i de relació entre l’alumnat junt a altres professionals, pot esdevenir força complex, però és així com s’ha disposat del Pla de Prevenció de la Violència i Promoció de la Convivència (PREVI), que tracta d’integrar mesures que arriben al conjunt de la comunitat educativa, amb el propòsit de respondre a la complexitat de factors que influïxen en este problema i a les necessitats concretes de famílies, professorat i alumnat. I gràcies a la ferramenta de la creació de l’arxiu de registres sobre la convivència escolar i el procediment de notificació de totes les incidències que suposen violència exercida sobre persones o béns, es disposa d’un diagnòstic fiable dels clima de convivència que hi ha als nostres centres i permet establir les mesures necessàries allà on calguen. 

Açò és fa realitat per mig de les actuacions realitzades pels equips d’intervenció impulsats per la direcció dels centres amb l’assessorament i seguiment de la inspecció d’educació.

Dir que en aquest context canviant a la par que la nostra societat, han estat diferents els protocols per a la igualtat i convivència dissenyats per respondre a l’objectiu inicial del foment de la convivència i prevenció de la violència en els centres docents.

En aquest espai web podem trobar els mateixos junt a infografies que faciliten la seua aplicació https://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/protocols, entre els que podrien ressenyar entre les darreres publicacions el Protocol per a la intervenció en autolesions i conductes de suïcidi o la darrera infografia del Model d’actuació davant de situacions on es detecta violència de gènere en l’àmbit educatiu.

Ara amb el nou model d’organització de l’orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià, per mig del Decret 72/2021, també han estat ben present seguir donant resposta a les necessitats dels centres en matèria de convivència i poder seguir treballant en la línia de la prevenció de la violència en els centres docents. En la nova estructura de l’orientació educativa i professional han estat creades les Unitats Especialitzades d’Orientació (UEO), on és la “Convivència i la conducta” un dels àmbits d’especialització per tal de desenvolupar tasques d’assessorament i intervenció als centres educatius. Aquest estructura desenvolupa diferents funcions entre les que cal destacar la de proposar programes preventius, difondre pràctiques educatives d’èxit, així com elaborar i posar a disposició dels centres docents instruments i materials de suport relacionats amb els àmbits d’especialització, i la de col·laborar amb la inspecció d’educació en els procediments que determine la conselleria competent en matèria d’educació, en l’àmbit de les seues funcions i especialització.

Per tant, des d’ADIDE-PV volem reconèixer els esforços dels diferents professionals de l’educació per a establir el clima adequat en les aules per a poder aconseguir el màxim desenvolupament del nostre alumnat en les millors condicions possibles. Des de la nostra associació també volem convidar a quantes entitats i associacions que es vulguen sumar per aconseguir el repte que té aquesta societat de ser més justa i poder eradicar qualsevol tipus de conducta violenta. Unir esforços per tal d’aconseguir els diferents objectius de l’Agenda 2030, destacant l’objectiu 4, per una educació de qualitat, i més concretament 4.7 per una educació global per al desenvolupament sostenible, on assegurar que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació per al desenvolupament sostenible, la promoció d’una cultura de pau i no violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

És així com des d’ADIDE-PV volem mostrar el nostre rebuig a totes aquelles accions de desprestigi i calumnies realitzades cap a l’lES Francesc Ribalta de Castelló que no s’ajusten a la realitat del centre. 

Rebutgem aquelles accions per part d’entitats i associacions que no actuen en sentit propositiu per a sumar esforços, per no considerar que siga la línia d’actuació correcta per poder combatre situacions d’assetjament escolar als centres educatius.

Mostrem el nostre suport a tots els i les professionals que treballen a l’IES Francesc Ribalta de Castelló per preservar un ensenyament públic amb garantia d’equitat per a totes les persones.

 

6 de març de 2022