Avaluació com a element de millora. Avaluació externa i interna de la inspecció educativa de França

La setmana passada vàrem encetar una sèrie de post amb reflexions associades al XVI Congrés estatal de la inspecció d’Educació a la ciutat de València sota el lema: «Caminando hacia la mejora global»

Sonia Ibáñez ens va escriure el post: «La inspecció d’educació com agent de canvi que promou millores en educació».

Hui és el torn d’Elena OrtizElena, la paraula és teua:


No dubtem que l’avaluació interna i externa són elements clau de la millora global. Aquestes reflexions pensem són clau per aprendre d’altres agents educatius ja que a partir d’un coneixement global podem començar a reflexionar sobre el que fem, el que voldríem i el que necessitem al nostre sistema educatiu valencià i sobre el model d’inspecció que necessita un sistema en transformació, que avança i que té ara més que mai altres necessitats mirant cap al futur.

Ens centrarem en la temàtica de l’avaluació com a element de millora, un tema que va formar part del contingut del Congrés i que van presentar Linda Dupuy i Ghislaine Geoffrav inspectores d’educació i responsables d’avaluar, acompanyar i formar al professorat en l’àrea de Burdeos i Grenoble. L’avaluació es subratlla des d’ADIDE-PV com un instrument valuós per a la transformació i per a la millora, que permet conéixer processos, resultats, potenciar l’equitat, impulsar una cultura de l’avaluació enfocada a millorar i afavorir la reorientació de les polítiques educatives. Un element clau de les funcions de la inspecció d’educació en els centres docents: plans, programes, mesures educatives, funció docent, competències professionals, en resum, un model d’avaluació integral de centres.

Avaluar i millorar

Ghislaine Geoffrav va contextualitzar la seua participació en el Congrés presentant un procediment d’avaluació com a millora global del sistema educatiu per a lluitar contra les desigualtats. Linda Dupuy va presentar l’estructura del sistema educatiu francés i els tres cossos d’inspectors: de primària (generalistes), de secundària (especialistes d’una matèria) i de formació professional. Tanmateix, va anunciar que estan reflexionant sobre la fusió dels tres cossos d’inspectors en un sol cos. La inspecció d’educació a França desenvolupa entre altres funcions la d’assessorar com un cos d’experts als Rectors del sistema educatiu. Entenen l’avaluació com l’oportunitat de dotar de valor al que ja existeix, ajudant a aconseguir un valor afegit. La funció de la inspecció també està en ple procés de transformació: caminant des d’una funció de control a altres funcions de suport, foment de la millora i assessorament expert dirigit cap a la implantació de millores.

És per això, que la inspecció també en la Comunitat Valenciana realitza cada vegada més funcions assessores per al desenvolupament i avaluació dels plans de millora interns dels centres, entesos com el conjunt de mesures de canvi per a:

  • Millorar el rendiment educaticatiu.
  • Reduir el fracàs escolar.
  • Millorar el desenvolupament de competències clau.
  • Fomentar la igualtat i la convivència: reduir desigualtats i impulsar l’equitat.

Aquest model de millora i avaluació persegueix construir escoles que siguen portadores i transmissores de valors humans i socials i permeten construir un model de societat democràtica, solidària, tolerant, crítica i dialogant.

Propostes transformadores

Com a propostes per a transformar el sistema educatiu francès de manera global, van presentar dues grans fites educatives a França:

  1. La primera va ocórrer a França en 2017 amb la implantació de l’actuació prioritària d’un sistema de coavaluació entre docents, directors de centres i la pròpia inspecció, permetent, d’aquesta manera, un encreuament de tres mirades entre diferents agents i participar junts del procés d’avaluació. La inspecció d’educació aconsegueix d’aquesta manera acostar-se més als centres, obtenin mirades d’empatia i optimisme i convertint-se en una figura més pròxima al temps que adquireix altres funcions: recolzar, fomentar les millores i acompanyar als docents. Aquest model de coavaluació de competències professionals parteix de la publicació en 2013 del Référentiel des compétences professionnelles (BOEN núm. 30 du 5 juillet 2013).
  2. El segon va ser en 2019 amb la creació del Consell d’Avaluació dels centres educatius francesos per a detectar necessitats de formació i millorar les competències dels ciutadans del segle XXI.

Durant la seua intervenció, tant Linda com Ghislaine van destacar que l’objectiu de fomentar processos d’avaluació interna del sistema educatiu és aconseguir millorar la qualitat dels aprenentatges, el currículum de formació, la inserció laboral i afavorir l’èxit educatiu. També van destacar la importància de l‘impuls del benestar en els centres escolars fomentant la inclusió i la igualtat de gènere amb les seues actuacions com a inspectors d’educació i agents essencials del sistema. Objectius que compartim des del sistema d’inspecció valencià.

Model de coavaluació

Linda Dupuy va reflexionar també sobre la professionalització de la funció directiva i la formació inicial dels docents. A França s’ha impulsat el Màster de formació del professorat des d’un model de formació Dual en els centres educatius.

Finalment van presentar els detalls del seu model de coavaluació que inclou entrevistes i observació dins de l’aula i que permet detectar les necessitats de formació del professorat i els ítems de millora, elements clau per a poder reorientar el desenvolupament de la carrera professional docent cap a un model inclusiu, innovador, que impulse la millora de resultats acadèmics i desenvolupe competències de reflexió crítica. La funció de la inspecció en aquest model és essencial per a aconseguir encoratjar i motivar al professorat, ajudar-los, oferir suport pedagògic, acompanyar en el desenvolupament professional docent i impulsar la millora de les pràctiques d’aules, del currículum ensenyat. L’aposta es llança cap a un doble sistema de coavaluació i d’avaluació integral externa dels centres per tal de millorar el servei públic d’ensenyament, la qualitat dels aprenentatges i l’èxit professional i educatiu.

Us convidem a veure el vídeo ja que ajuda a la reflexió i al diàleg.

Tota la informació al XVI Congrés ADIDE-FEDERACIÓ la trobaràs en AQUESTA SECCIÓ WEB.


Salutacions cordials.

ADIDE-PV