L’ASSOCIACIÓ D’INSPECTORS D’EDUCACIÓ DEL PAÍS VALENCIÀ (ADIDE-PV) A FAVOR DEL DECRET DE PLURILINGÜISME

 

 

 

ADIDE- PV, és l’associació d’inspectors d’educació majoritària a nivell estatal, és una Associació, que no Sindicat, formada per inspectors i inspectores amb un perfil professional i tècnic que valora positivament l’actual projecte de Decret de Plurilingüisme.

Estem a favor d’una escola  plurilingüe que posa en valor totes les llengües que són presents al centre, per partir d’elles i, amb elles, l’alumnat va assolint la capacitació lingüística per desenvolupar-se en la societat que l’envolta.

Defensem aquest nou Decret perquè proposa un avançament en l’ensenyament i en l’aprenentatge de llengües, des de la perspectiva següent:

1 L‘adquisició per part de tot l’alumnat d’una competència plurilingüe en les llengües d’escolarització —valencià, castellà i una o dues llengües estrangeres—, una competència acadèmica elevada en les diferents àrees del currículum adquirida mitjançant l’ús vehicular de tres o més llengües, i la capacitat de conviure en una societat multilingüe i multicultural.

2 La potenciació de la nostra llengua i cultura tot convertint-la en el nucli organitzador del currículum, i la normalització de l’ús social, administratiu i acadèmic del valencià en els centres i en tot el sistema educatiu

Els ciutadans i professionals del futur, d’un futur molt pròxim, necessitaran els coneixements i destreses que els permeten adaptar-se a una realitat en continu canvi. Una de les competències que necessitem desenrotllar i propiciar és la competència plurilingüe, ja que necessitaran aprendre i usar més llengües al llarg de la seua vida professional i personal.

Entenem que la millor garantia per arribar a aquest objectiu, és un professorat suficientment capacitat, per desenvolupar el Nivell Avançat 2, la qual cosa li donaria el prestigi que cal de cara a la Comunitat educativa i a la societat en general i una Administració Educativa disposada a donar tot el suport necessari perquè aquest Decret siga una realitat en tots els objectius que es proposa.