Arxiu de la categoria: General

UGT guanya en els tribunals el reconeixement del pagament dels triennis i sexennis durant fase pràctiques d’oposicions

ADIDE-PV comparteix amb totes i tots la sentència del Jutjat contenciós administratiu núm. 2 d’Alacant ha reconegut que el professorat durant l’any de pràctiques ha de cobrar els triennis i sexennis que tenia ja reconeguts com a professor o professora interina. La sentència reconeix el dret del demandant a percebre durant el període que ha sigut funcionari en pràctiques, les retribucions que venia percebent com a funcionari interí, amb els interessos i increments salarials corresponents.

L’article 2 del Reial decret 456/1986, preveu que els qui a l’entrada d’aquesta norma, es trobaren en període de pràctiques o desenvolupant cursos selectius dels previstos en l’article 22 del Reial decret 2223/1984, serien nomenats funcionaris en pràctiques i percebrien una retribució equivalent al sou i pagues extraordinàries corresponents al grup en el qual estiga classificat el cos o escala en el qual aspiren a ingressar. En tal cas, preveu aquest article, que els funcionaris en pràctiques que ja prestaven serveis remunerats en l’Administració com a funcionaris de carrera o interins o com a personal laboral, han d’optar al començament del període de pràctiques per percebre les retribucions corresponents al lloc que estiguen exercint fins al moment del seu nomenament com a funcionaris en pràctiques, a més dels triennis que tinguen reconeguts.

Continuarem exigint que aquesta sentència i dret puga fer-se extensiva també al cos d’inspectores i inspectors en pràctiques que actualment estan deixant de rebre part de les retribucions que ja tenien consolidades i reconegudes com a funcionaris de carrera en els cossos en el qual pertanyien.

Accés a l’enllaç de la notícia publicada per UGT-PV:

https://ensenyamentugtpv.org/ensenyament-public/noticia/311-ugt-guanya-als-tribunals-el-reconeixement-del-pagament-dels-triennis-i-sexennis-durant-la-fase-de-practiques

Nova versió: Guía de mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut davant la Covid per a centres educatius (MEFP)

El Ministeri d’Educació i Formació Professional ha publicat a data 8 de febrer del 2021, l’actualització de la guia per a centres educatius de mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut davant la Covid19. Aquest document ha estat aprovat en Comissió de Salut Pública el dia 4 de febrer de 2021.

Aquesta guia inclou recomanacions en relació a les mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut enfront del SARS-CoV-2 per als centres educatius en el curs 2020-2021, sense perjudici del que es puga disposar en normativa concernent a la matèria. Aquestes mesures s’aniran actualitzant quan siga necessari, si els canvis en la situació epidemiològica així ho requereixen o sorgeix nova evidència científica.

Recomanem la seua lectura. Pots accedir-hi mitjançant l’enllaç següent:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Medidas_centros_educativos_Curso_2020_2021.pdf

Amb orgull volem compartir amb totes i tots el decàleg que va incloure el company Pablo Ortega, inspector en cap de la Direcció Territorial d’Alacant a la formació per als nous inspectors i inspectores de recent incorporació a les diferents Direccions Territorials del País Valencià. Aquesta formació es va iniciar el darrer dimarts dia 2 de febrer del 2021 amb una ponència estel·lar a càrrec de Pablo Ortega que va convidar els assistents a reflexionar sobre la pràctica de la inspecció d’educació,va impulsar el canvi i la millora de les actuacions de la inspecció, així com del procés d’assessorament i acompanyament als centres educatius, obrint la nostra tasca a la reflexió, l’escolta activa, l’empatia, el bon clima de col·laboració i davant de tot afavorint les solucions i la proactivitat de les persones en positiu, encarant el dia a dia cap a la cerca i trobada de referències compartides i així assegurant un vincle comú com a institució.

Fes clic al següent enllaç per accedir a la infografia: Decàleg per a una inspecció d’educació ètica i reflexiva. Ponència de Pablo Ortega, inspector en cap d’Alacant

ADIDE-PV felicita al nostre company José Manuel Bar com a nou representant del Consell Escolar de l’Estat

El Ministeri d’Educació i Formació Professional acaba de publicar en el BOE de data 3 de febrer de 2021 (Orden EFP/80/2021, de 27 de enero, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de personalidades de reconocido prestigio, BOE num. 29) el nomenament de l’l’inspector José Manuel Bar com a membre  del Consell Escolar de l’Estat per als propers quatre anys, en representació de les Illes Balears. El Consell Escolar de l’Estat es l’òrgan col·legiat d’àmbit estatal per a la participació dels sectors afectats en la programació general de l’ensenyament i d’assessorament respecte dels projectes de llei o reglaments que hagen de ser proposats o dictats pel Govern de l’Estat. A més a més el Consell realitza una tasca de consulta, d’assessorament i proposta al Govern estatal en relació amb els diferents aspectes del sistema educatiu i aprova per a cada curs escolar, l’informe sobre l’estat i la situació del sistema educatiu, amb l’objectiu de fer propostes de millora de l’educació .

Per tant durant els propers quatre anys José Manuel Bar desenvoluparà amb eficàcia i eficiència un nou repte com a persona de reconegut prestigi en el camp de l’educació i de la renovació pedagògica.

Des d’ADIDE-PV volem transmetre a José Manuel la nostra enhorabona per aconseguir-ne formar part d’un òrgan tan important que presideix la nostra companya valenciana, Encarna Cuenca. Estem segurs que serà visible la seua capacitat per tal desenvolupar la seua tasca, continuació ja d’una trajectòria ja de per se rellevant.

ADIDE-PV celebra amb éxit la seua Assemblea anual de l’exercici 2020

Durant la vesprada del dia 3 de febrer del 2021 i en ple context de pandèmia i crisi sanitària, ADIDE-*PV va celebrar la seua assemblea amb la participació d’un gran nombre de sòcies i de socis dirigida per la seua presidenta Lucía Moreno i el vicepresident Juan Corchado al costat de la seua Junta General.
L’ordre del dia incloïa la renovació de la Junta directiva que s’ha actualitzat recentment. Al capdavant de l’associació continuarà la nostra companya Inspectora-coordinadora de la Direcció Territorial de València, Lucía Moreno i l’Inspector cap en la Direcció Territorial de Castelló Juan Corchado. Al costat d’ells s’incorpora a la junta l’Inspector Guillermo Centelles de la Direcció Territorial de València com a secretari, continua Lluïsa Calomarde al capdavant de les accions relacionades amb la tresoreria i s’afigen cinc vocalies que conformen l’equip col·laborant en assumptes relacionats amb relacions jurídiques, difusió i comunicació en web i xarxes socials, organització d’esdeveniments, edició de revista i publicacions i suport a la junta directiva.
L’Assemblea del passat dimecres va reunir un grup nombrós d’inspectors i inspectores i durant la mateixa es van compartir assumptes d’interés general i actuacions dutes a terme per l’associació.
Entre les actuacions cal destacar la celebració de les XVIII Jornades de formació en línia amb un gran èxit de participació.
ADIDE-PV assumeix i secunda completament el decàleg ètic d’actuació de les inspectores i inspectors creat pel nostre soci i Inspector en cap d’Alacant Pablo Ortega.
Es presenta el pla pluriennal d’actuació. ADIDE-PV ha experimentat un creixement constant durant els últims exercicis, esdevenint en l’actualitat una organització professional de pes al País Valencià.
A més a més a nivell estatal, ADIDE és tanmateix l’organització amb més representativitat i, de fet, la Federació de la qual formem part ha tingut i té un paper protagonista en la negociació de la LOMLOE respecte d’aquells aspectes referits a la Inspecció d’Educació, i també al seu desplegament normatiu, a partir de la constitució d’una comissió de treball que ha iniciat el seu camí per dur a terme la proposta d’una renovació al sistema d’accés, proposta que serà compartida amb la resta d’organitzacions professionals per tal d’intentar arribar a un document de mínims que finalment és present al MEyFP..

Com objectius estratègics l’Associació inclou els següents:

OE1:      augment del nombre d’associats en un 25%

OE2:      dinamitzar la web i l’ús de les xarxes socials

OE3:      sistematitzar la publicació de la nostra revista

OE4:      incrementar les relacions amb altres associacions del territori

OE5:      incentivar el treball en equip entre vocalies d’altres associacions

OE6:      treballar per la millora en les condicions laborals dels nostres associats

ADIDE-PV contínua amb accions divulgatives i formatives donant una major relevància al seguiment, l’avaluació i les activitats de formació. En cada sessió de la Junta Directiva, que com a mínim tindrà carácter trimestral, tal i com marquen els nostres Estatuts, es durà a terme el seguiment de les actuacions dutes a terme i es plantejaran els ajustos al Pla que es consideren més adients. per tal de millorar la qualitat de les actuacions i també afavorir la corresponent rendició de comptes a l’Assemblea General Anual a celebrar cap a la meitat del mes de desembre de cada exercici.

 

Més de 100 casos reals per a reflexionar sobre la convivència als centres docents

Coordinades per Enric Ramiro i Roca un grup de professionals han elaborat el DOSSIER QUÈ HI FEM basat en casos reals.
Es tracta d’un material gaire interessant per a la tasca educativa, en general, i per a la Inspecció d’Educació en particular i contant amb el permís del coordinador el publiquem a la web d’ADIDE-PV.
El material està elaborat seguint el mètode socràtic ( μαιευτική ), és a dir, no dóna respostes, fa preguntes, i sols desde la reflexió sobre aquestes sorgirà el coneixement.
Si la reflexió és fa de manera col·lectiva crec que els resultats seran més profitosos.

El dossier s’estructura així:
-Introducció
-Guia d’utilització
-Casos d’educació infantil i primària
-Casos d’educació secundària i batxillerat
-FAQS
-Perfil de les autores i autors

Descarregar el dossier