Publicació al BOE de la Llei Orgànica 8/2021 de 4 de juny de protecció integral de la infància i l’adolescència en enfront de la violència

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9347 Treballem junts cap a la Meta 16.2: Posar fi al maltractament, l’explotació, la tracta i totes les formes de Read More …